Thứ Tư, 21/2/2024
Một số suy nghĩ về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về công tác dân vận

Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội 
cùng đoàn công tác gặp gỡ, động viên các em học sinh dân tộc thiểu số (năm 2019)

Như chúng ta đã biết, Đảng ta đã khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lê nin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Ở bất kỳ nội dung nào trong tư tưởng Hồ Chí Minh đều hàm chứa tinh thần tôn trọng dân, hết lòng chăm lo lợi ích của dân, của nước, nhận rõ sức mạnh của dân, vai trò của dân, chỉ ra các nội dung phương thức vận động, tập hợp nhân dân.

Từ thực tiễn cách mạng nước ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng, càng khẳng định giá trị tư tưởng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng nước ta. Mỗi chúng ta luôn nhận thức công tác dân vận là một trong những công tác cơ bản của Đảng, là phương pháp cơ bản trong phương pháp cách mạng, nó là công việc cơ bản của mỗi cán bộ, đảng viên; tư tưởng của Bác đã chỉ rõ, mỗi cán bộ, đảng viên luôn phải xác định: “Dân là quý nhất, là quan trọng hơn hết. Dân là gốc của nước, trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không có gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”. Với tư tưởng đó, Bác đã luôn căn dặn chúng ta, luôn thương yêu nhân dân, thương yêu con người để mỗi chúng ta tin tưởng vào sức mạnh đoàn kết của nhân dân, do đó, chúng ta phải hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân.

 Mỗi dịp kỷ niệm Ngày Dân vận, chúng ta có dịp tiếp tục nghiên cứu tư tưởng của Bác về công tác dân vận để chúng ta luôn “thấy việc dân vận rất quan trọng vì làm cách mạng không phải công việc của một hai người mà là việc chung của cả dân chúng” nên rất cần đoàn kết tập hợp được đông đảo nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Bác đã chỉ rõ, soi đường cho chúng ta: “Dân vận kém việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Cho nên, từ mục tiêu lý tưởng của Đảng, Đảng ta đã thực hiện theo đúng lời dạy của Bác, tất cả công việc của Đảng là vì lợi ích của nhân dân. Đảng ta không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Thấm nhuần tư tưởng này, nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để thực hiện cho được “việc gì có lợi cho dân phải ra sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”.

Xuất phát từ tư tưởng “dân là gốc”, công tác dân vận trong thời kỳ mới càng phải hiểu sâu sắc về vai trò của nhân dân, có đường lối, phương pháp cách mạng đúng, nhưng phải giữ vững vai trò Đảng là hạt nhân lãnh đạo, dẫn đường, chỉ lối cho quần chúng, đoàn kết tập hợp lực lượng quần chúng thực hiện đường lối đổi mới, hội nhập quốc tế, xây dựng đất nước ta độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đây chính là nhiệm vụ cơ bản của Đảng cầm quyền trong thời kỳ hiện nay. Đồng thời, muốn giữ vững đoàn kết rộng rãi, Đảng cần phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bằng sự chân thành để tập hợp trên cơ sở nền tảng vững chắc của liên minh công, nông, trí thức càng phải coi trọng đoàn kết rộng rãi với các dân tộc, các tôn giáo, đồng bào ta định cư ở nước ngoài.

Thấm nhuần lời dạy của Bác, để thực hiện được những nhiệm vụ cơ bản ấy, mỗi cán bộ, đảng viên phải bằng sự hy sinh, thuyết phục, sự nêu gương của đảng viên để từ nhận thức đến việc làm càng khẳng định nhận thức sâu sắc những bài học quý về công tác dân vận, là chúng ta không thể chỉ dùng báo trương, sách vở, mít tinh, khẩu hiệu. truyền đơn, chỉ thị, mà phải trực tiếp giải thích cho người dân hiểu lợi ích của họ, trách nhiệm của họ, nhiệm vụ của họ để họ cùng quyết tâm thực hiện cho được chủ trương Đảng đề ra. Muốn vậy, mọi công việc phải hết sức tôn trọng dân, bàn bạc với dân, trao đổi ý kiến với dân, học kinh nghiệm của dân, động viên khích lệ dân cùng thực hiện nhiệm vụ cách mạng. Xong, phải cùng đánh giá lại kết quả, có khen thưởng, có phê bình để rút kinh nghiệm chung. Chắc chắn, sẽ được dân tin.

Một trong những vấn đề luôn cháy bỏng, thôi thúc mỗi chúng ta, muốn được dân tin yêu phải tự mình làm gương, mẫu cho quần chúng, lời nói phải đi đôi với việc làm, nói ít làm nhiều, gian khổ phải chịu đựng trước, có thành quả thì hưởng thụ sau, luôn kiên trì, gần gũi quần chúng, giải thích rõ ràng, thật đơn giản, dễ hiểu, dân dễ nhớ, dễ làm. Bác dặn: Người làm công tác dân vận phải “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”.

Từ những yêu cầu đó, chúng ta càng thấy, công tác dân vận càng phải tổ chức thực hiện tốt lời dạy của Bác, chống quan liêu, xa rời cơ sở; chống nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh hoặc bệnh giấy tờ.

Tin rằng, với trái tim của người cộng sản yêu dân, thương dân; với kinh nghiệm, phương pháp, phong cách dân vận khéo, công tác Dân vận của chúng ta sẽ tiếp tục đổi mới, huy động nhân dân, tập hợp xung quanh Đảng Cộng sản Việt Nam, tạo thành sức mạnh vĩ đại, tiếp tục sự nghiệp đổi mới, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xây dựng Việt Nam ta dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương

(Tạp chí Dân vận, số 10/2020)

 

Gửi cho bạn bè

Các tin khác