Thứ Năm, 2/2/2023
Bắc Giang triển khai thực hiện các hoạt động “Tháng Dân vận” năm 2021

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thành phố, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, địa phương, đơn vị về công tác dân vận và vai trò của công tác dân vận trong tình hình mới; củng cố, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Cổ vũ, biểu dương các tập thể, cá nhân, mô hình, điển hình “Dân vận khéo”; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong các lĩnh vực gắn với thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Theo Kế hoạch, các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp phải tập trung đẩy mạnh tuyên truyền quán triệt sâu sắc về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận, trong đó tăng cường chỉ đạo việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Bài báo “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Kết luận số 54-KL/TU ngày 03/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 110-NQ/TU ngày 11/7/2016 của Tỉnh ủy; Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 10/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở... tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ và Nhân dân.

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2021), 22 năm Ngày Dân vận của cả nước với các hoạt động thiết thực, thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với tình hình dịch bệnh ở địa phương, cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường tuyên truyền trên báo chí và các phương tiện truyền thông đại chúng, đặc biệt là trên các ứng dụng mạng xã hội các khẩu hiệu kèm theo Kế hoạch số 31-KH/BDVTU ngày 09/9/2021 của Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Tổ chức hiệu quả và đa dạng hóa các hình thức tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân theo Kết luận số 116-KL/TU ngày 09/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp và lắng nghe, giải quyết ý kiến, kiến nghị của Nhân dân".

Đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao chất lượng dịch vụ công; triển khai thực hiện phong trào dân vận khéo gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị, gắn với thực hiện cải cách thủ tục hành chính giảm phiền hà, giảm thời gian, chi phí của người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính. Phát động tổ chức các chương trình, phong trào thi đua trong các cơ quan nhà nước như: Phong trào “Nụ cười công sở”, “Ngày Chủ Nhật tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính”,...

Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, xã, phường, thị trấn và doanh nghiệp nhà nước.

Chỉ đạo đăng ký, xây dựng, công nhận, nhân rộng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” gắn với chức năng, mục tiêu và các nhiệm vụ chính trị ở mỗi cơ quan, địa phương, đơn vị; tập trung vào tham gia phát triển KT-XH, nâng cao hiệu quả công tác, giải quyết các vấn đề khó, cấp bách mà các cấp ủy, chính quyền và người dân quan tâm như: Xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị, tham gia bảo vệ môi trường, giải phóng mặt bằng, phòng chống dịch bệnh... Tăng cường phối hợp, tạo điều kiện để MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng chính quyền vững mạnh

Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố; các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong khối thi đua cấp tỉnh căn cứ nhiệm vụ được giao, tổ chức thực hiện tốt đợt thi đua “Chiến thắng đại dịch COVID-19, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2021” theo Kế hoạch số 4833/KH-UBND ngày 18/9/2021 của UBND tỉnh.

Kế hoạch thực hiện từ ngày 01/10/2021 và kết thúc vào ngày 31/10/2021.

(bacgiang.gov.vn)

Gửi cho bạn bè

Các tin khác