Thứ Bảy, 30/9/2023
Thanh Hóa: Tăng cường hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núiCụ thể, phấn đấu 90% trẻ em thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được cải thiện tình trạng sức khỏe, dinh dưỡng thông qua khám chữa bệnh, hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho trẻ em lứa tuổi mầm non, tiểu học; 90% trẻ em thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ tham gia hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí; 100% trẻ em các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ đồ ấm.

Đối tượng vận động gồm các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, gia đình trên địa bàn tỉnh. Đối tượng hưởng lợi là trẻ em các thôn, xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và vùng núi. Thời gian thực hiện từ năm 2019-2025, trên phạm vi toàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu tăng cường công tác truyền thông, vận động các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, tố chức, cá nhân và mọi tầng lớp nhân dân đóng góp nguồn lực cho việc thực hiện các hoạt động hỗ trợ cho trẻ em các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Đồng thời vận động, hình thành mạng lưới các nhà tài trợ, các tổ chức để hỗ trợ trẻ em nghèo, trẻ em khó khăn; điều phối việc hỗ trợ cho trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi về khám chữa bệnh, dinh dưỡng cho trẻ em lứa tuổi mầm non, tiểu học; vui chơi, giải trí cho trẻ em; đồ ấm cho trẻ em phù hợp theo độ tuổi; tăng cường công tác quản lý nhà nước trong việc vận động nguồn lực hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi; kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng các cơ quan, tố chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia đóng góp, vận động nguồn lực hỗ trợ trẻ em./.

(baothanhhoa.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi