Thứ Bảy, 25/5/2024
Kết quả sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW về công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Hòa Bình

Các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh Hòa Bình đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể, phù hợp với tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị để tổ chức thực hiện. Kết quả, 10/10 huyện ủy, thành ủy đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW. Các ngành tăng cường thực hiện tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, tiếp thu góp ý của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp theoQuyết định số 232-QĐ/TU, ngày 09/06/2016 về tiếp xúc, đối thoại với nhân dân; Quyết định số 367-QĐ/TU, ngày 06/12/2016 về Quy định trách nhiệm tiếp thu góp ý của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp theo Quyết định số 218-QĐ/TW. Trong 03 năm, toàn tỉnh tổ chức 2.062 cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân; các cấp Công đoàn đối thoại với đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động được 349 cuộc. Tiếp thu trên 98.000 lượt ý kiến góp ý vào dự thảo chủ trương, nghị quyết, chỉ thị... của Đảng; trên 126.000 lượt ý kiến góp ý của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, Nhân dân về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ; phòng, chống tiêu cực, quan liêu, tham nhũng, lãng phí; thực hiện dân chủ ở cơ sở...


 Bộ CHQS tỉnh Hòa Bình bàn giao giếng khoan
cho nhân dân xã Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình

Để thực hiện có hiệu quả công tác dân vận trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Đề án số 03-ĐA/TU, ngày 14/01/2010 về củng cố nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh 02 xã Hang Kia, Pà Cò huyện Mai Châu. Sau 10 năm thực hiện đã đạt được những kết quả tích cực, hệ thống chính trị ở hai xã đã được củng cố, kiện toàn và đi vào hoạt động có hiệu lực. Cơ sở hạ tầng tiếp tục được quan tâm đầu tư xây dựng với tổng số vốn thực hiện là 180 tỷ đồng. Tỉnh đã hỗ trợ 15,542 tỷ đồng để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và hỗ trợ phát triển sản xuất từ nguồn dự án giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc. An ninh trật tự được củng cố, tăng cường, đời sống của người dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo xã Pà Cò giảm từ 39% xuống còn 20,84%, xã Hang Kia giữ ở mức 38%. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành phối hợp với lực lượng vũ trang tổ chức tặng quà Tết cho người uy tín, hộ nghèo và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, lễ hội mang đậm nét văn hóa dân tộc trong dịp tết nguyên đán hằng năm.

Công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp đã được tăng cường; chỉ đạo triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp”, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch số 121/KH-UBND, ngày 27/6/2019 về thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TU cùng hệ thống các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, dự án đối với vùng đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Đề án số 395-ĐA/BCSĐ, ngày 07/9/2018 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trong tình hình mới; Đề án hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh; phê duyệt 5.970 triệu đồng thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2015-2020.

Hòa Bình là tỉnh miền núi, cửa ngõ phía Tây của Tổ quốc, có diện tích tự nhiên 4.600km², dân số  85,4 vạn người, có 07 dân tộc chủ yếu cùng sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 74,14%, dân tộc Mường chiếm trên 63%.

Trong 05 năm qua,  các cơ quan, đơn vị đã giải quyết được 2.650 kiến nghị sau giám sát (đạt 94%). Những kiến nghị đề xuất chưa được giải quyết (chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, môi trường) là những vụ việc phức tạp kéo dài nhiều năm, do vướng mắc về hồ sơ, tài liệu không phù hợp. Hoạt động phản biện xã hội đã trở thành trọng tâm và có tác động thực tế, với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, tổ chức hội nghị các cơ quan thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 123 cuộc với 123 văn bản. Tổ chức lấy ý kiến phản biện trong hệ thống của đoàn thể mình hoặc gửi văn bản dự thảo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để lấy ý kiến phản biện được 453 cuộc với 465 văn bản. Tổ chức đối thoại trực tiếp giữa chủ thể phản biện với cơ quan, tổ chức có văn bản dự thảo được phản biện được 42 cuộc với 42 văn bản. Hằng năm, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát, lựa chọn 1.633 người có uy tín trên địa bàn tỉnh để có chính sách động viên thăm hỏi, phát huy vai trò gương mẫu của người có uy tín trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua, yêu nước.Đến nay có 06 xã và 73 thôn được công nhận hoàn thành mục tiêu Chương trình 135. Dự kiến tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn các xã, thôn bản thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 của tỉnh đến hết năm 2020 giảm còn 31,24%; hộ cận nghèo giảm còn 21,19%. Những kết quả trên khẳng định chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước đối với công tác dân tộc trong tình hình hiện nay.

Việc thực hiện công tác dân vận gắn với tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và những vấn đề bức xúc của nhân dân được các cấp, các ngành trong tỉnh thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định của Đảng và pháp luật. Định kỳ vào 15, 20 hàng tháng tại các trụ sở, phòng tiếp công dân, kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, bố trí cán bộ thường trực tiếp công dân tại đơn vị, không để xảy ra điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự. Trong giai đoạn 2015-2020, tỉnh thực hiện nhiều dự án, công trình quan trọng, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội đã phát sinh nhiều kiến nghị khiếu nại, tố cáo của công dân. Toàn tỉnh đã tổ chức tiếp trên 10.544 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tiếp nhận, phân loại và xử lý 8.203 lượt đơn thư các loại trong đó nội dung chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai. Công tác hòa giải trong nội bộ nhân dân cũng được quan tâm và đạt được những kết quả quan trọng, củng cố, kiện toàn, duy trì 1.258 tổ hòa giải với 9.155 hòa giải viên góp phần phát huy vai trò của nhân dân trong việc tham gia quản lý xã hội, giải quyết các tranh chấp ngay từ cơ sở, giữ gìn tình hình đoàn kết thôn xóm, giữ gìn trật tự an ninh trong cộng đồng dân cư.

Nhìn lại sau 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số” ở tỉnh Hòa Bình đã đạt được nhiều kết quả tích cực, số hộ nghèo ngày một giảm; Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân từng bước được cải thiện, niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số đối với Đảng và Nhà nước được nâng lên, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc phòng được củng cố và tăng cường. Công tác giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số được quan tâm, một số sản phẩm văn hóa vật thể, phi vật thể được khôi phục, lưu truyền;.., góp phần chung vào công tác giảm nghèo của tỉnh./.

Thu Hường (Ban Dân vận Tỉnh ủy Hòa Bình)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất