Thứ Sáu, 24/5/2024
Quảng Trị: Ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2021-2026

 Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị
ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số,
giai đoạn 2021 - 2026

Thực hiện chương trình phối hợp công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2016-2021, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo hệ thống làm công tác dân vận, công tác dân tộc các cấp tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phối hợp triển khai công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, nắm tình hình về công tác dân vận, công tác dân tộc; trao đổi thông tin về tình hình thực hiện các chính sách dân tộc và công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng- an ninh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Thông qua chương trình phối hợp công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, giải quyết những vấn đề nảy sinh ở cơ sở đạt kết quả tốt. Nhân dân tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chấp hành nghiêm các chính sách, pháp luật của Nhà nước tại địa phương.

Phát huy những kết quả đạt được giai đoạn 2016 - 2021, hai bên tiếp tục ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2021-2026 với 6 nội dung trọng tâm. Trong đó, phối hợp nghiên cứu, tham mưu, đề xuất triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến chính sách dân tộc và công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết số 88, Nghị quyết số 120 của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 đề ra. 

(baoquangtri.vn)

 

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất