Thứ Tư, 8/7/2020
Tọa đàm “Đổi mới công tác dân vận ở vùng dân tộc thiểu số”

 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh (giữa) tại chương trình Tọa đàm

Trao đổi tại buổi Tọa đàm, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh đã đánh giá về vai trò, hiệu quả cũng như những cơ hội và thách thức của công tác dân vận đối với sự phát triển của vùng DTTS. Từ đó, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm cũng phân tích thêm về các kế hoạch công tác của UBDT để triển khai theo Chỉ thị số 49-CT/TƯ ngày 20/10/2015 về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào DTTS. Trong đó tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước; rà soát, ban hành và thực hiện tốt chính sách dân tộc.

Một trong số các nội dung quan trọng là công tác rà soát, đánh giá hệ thống các chính sách đối với vùng đồng bào DTTS. Hiện nay, UBDT đang khẩn trương phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế-xã hội vùng DTTS, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2030 để trình Chính phủ, Quốc hội vào cuối năm 2019. Mục tiêu chính của Đề án sẽ tập trung đầu tư cho vùng DTTS phát triển một cách toàn diện, bền vững; đẩy mạnh giảm nghèo; giảm dần vùng đặc biệt khó khăn; tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng vùng; phát triển giáo dục đào tạo; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho đồng bào; bảo tồn và phát triển văn hóa đặc sắc của các DTTS; phát triển nguồn nhân lực vùng DTTS… giữ vững khối đại đoàn kết các dân tộc, đảm bảo ổn định anh ninh, quốc phòng.

Để nâng cao chất lượng công tác dân vận, đổi mới nội dung và phương pháp, phù hợp với tình hình thực tiễn vùng đồng bào DTTS, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh đề xuất một số giải pháp như: sớm triển khai tổng kết, đánh giá các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dân vận; tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung công tác dân vận trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; triển khai có hiệu quả “Năm Dân vận chính quyền” 2019, với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”; đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị-xã hội; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về công tác dân vận, dân tộc; chủ động nắm tình hình dân tộc, công tác dân vận ở vùng DTTS; quan tâm đời sống của nhóm DTTS rất ít người…

Nguồn: baodantoc.com.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi