Thứ Bảy, 23/1/2021
Quảng Trạch: nỗ lực giảm nghèo bền vững

 Quảng Trạch ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ dân sinh, phúc lợi công cộng tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang, ven biển

 
Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch Nguyễn Hoàng Anh cho biết: “Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác giảm nghèo, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Huyện ủy Quảng Trạch đã ban hành Chương trình hành động số 08-CTr/HU về “Giảm nghèo bền vững, đào tạo nghề, tạo việc làm”, giai đoạn 2016-2020, với mục tiêu cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân, đặc biệt là ở các xã nghèo; tạo điều kiện cho người nghèo được tiếp cận một cách tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin, vốn vay ưu đãi); tăng cường đầu tư để nâng cao chất lượng kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.”

Trên cơ sở các kế hoạch cụ thể, Huyện ủy, UBND huyện Quảng Trạch đã đề ra nhiều giải pháp quan trọng nhằm huy động sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng của người dân; đa dạng hóa nguồn vốn cho công tác giảm nghèo; lồng ghép việc thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo với các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững ở các xã nghèo, đặc biệt khó khăn, bãi ngang, ven biển; đồng thời, đào tạo nghề, giải quyết việc làm gắn với phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện của địa phương…
 
Thông qua nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Quảng Trạch đã ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ dân sinh, phúc lợi công cộng tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang, ven biển; đẩy mạnh thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, huyện triển khai hiệu quả hoạt động đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng các mô hình giảm nghèo trên cơ sở đổi mới cơ chế, chính sách trợ giúp và tăng cường huy động, lồng ghép các nguồn lực nhằm hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo.
 
Bên cạnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tích cực hỗ trợ người dân vùng khó các điều kiện phát triển sản xuất… để xóa đói, giảm nghèo, huyện còn tích cực đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác giảm nghèo sâu rộng ở địa phương với hình thức và nội dung phong phú; khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo, tiếp nhận và sử dụng hiệu quả chính sách và nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, của cộng đồng để thoát nghèo. Vì vậy, công tác giảm nghèo đã đi vào ý thức, cách nghĩ, cách làm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.
 
Xác định công tác giảm nghèo bền vững luôn gắn liền với phát triển sản xuất, tạo việc làm ổn định, huyện Quảng Trạch đã tập trung tạo điều kiện giúp đỡ các gia đình thuộc diện nghèo có vốn sản xuất. Từ năm 2016 đến đầu năm 2020, toàn huyện đã có 1.637 lượt hộ nghèo vay vốn ưu đãi với tổng số tiền 75.699 triệu đồng và 4.325 lượt hộ cận nghèo vay vốn với tổng số tiền 200.325 triệu đồng.
 
Nhìn chung, nguồn vốn vay ưu đãi đã phát huy hiệu quả tích cực trong việc giúp các hộ nghèo phát triển sản xuất, ổn định đời sống. Nhiều hộ vay vốn có điều kiện mua sắm thêm các phương tiện, công cụ sản xuất góp phần nâng cao đời sống, có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh, từng bước thoát được đói nghèo và vươn lên làm giàu.
 
Chính sách hỗ trợ nhà ở cho người nghèo, y tế, chăm sóc sức khỏe cũng được Quảng Trạch tích cực triển khai thực hiện. Đến nay, toàn huyện có 257 hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở theo Quyết định 48/2014/QĐ-TTg với tổng kinh phí 4.310 triệu đồng, 274 lượt hộ nghèo vay vốn để xây dựng, sửa chữa nhà ở theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg với tổng kinh phí 6.850 triệu đồng.
 
Từ năm 2016 đến nay, toàn huyện đã cấp được 26.866 thẻ BHYT cho đối tượng người nghèo và 161.197 thẻ BHYT cho các đối tượng đang sinh sống tại xã đặc biệt khó khăn, bãi ngang, ven biển.
 
Nhờ triển khai quyết liệt các chương trình xóa đói giảm nghèo, trong những năm qua, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo của huyện Quảng Trạch giảm khá nhanh. Đến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo trên toàn huyện còn 5,11% (bình quân mỗi năm giảm 2,07%), ước thực hiện đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo còn 4,21%. Tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 13,84% (từ 19,84% năm 2016, dự ước còn 6% vào cuối năm 2020), bình quân mỗi năm giảm 2,77%.
 
“Những kết quả trên cho thấy, Chương trình hành động 08-CTr/HU về “Giảm nghèo bền vững, đào tạo nghề, tạo việc làm” giai đoạn 2016-2020 của Huyện ủy Quảng Trạch là phù hợp với nguyện vọng của nhân dân, đã thực sự đi vào cuộc sống và huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành, các tổ chức chính trị-xã hội, doanh nghiệp, sự tham gia của các tầng lớp nhân dân và của chính người nghèo, người lao động… Các dịch vụ xã hội cơ bản đã đến với người nghèo, đời sống người nghèo trên địa bàn huyện được nâng cao và cải thiện rõ rệt.”, Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch Nguyễn Hoàng Anh khẳng định.

Hương Trà

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi