Thứ Năm, 23/5/2024
Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho chức sắc tôn giáo

 Quang cảnh hội nghị

Tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ, lãnh đạo Quân khu 1; lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và gần 150 vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành, người đứng đầu các tôn giáo của các tỉnh trên địa bàn Quân khu 1.

Quan tâm và tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người là chính sách nhất quán của Đảng, nhà nước ta kể từ ngày lập nước đến nay. Tính đến tháng 8/2019, Nhà nước ta đã công nhận và cấp đăng ký cho 43 tổ chức thuộc 16 tôn giáo với hơn 200 nghìn chức sắc, chức việc, hơn 26 triệu tín đồ, người có đạo, chiếm 1/3 dân số cả nước. Đồng bào có đạo là một trong những nguồn lực quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong những năm qua, chức sắc, chức việc, nhà tu hành của các tổ chức tôn giáo trên địa bàn 6 tỉnh Quân khu 1 đã cùng nhau đoàn kết xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo, nêu cao tinh thần yêu nước, có nhiều đóng góp trong các lĩnh vực, tích cực tham gia xây dựng chính quyền, xây dựng đoàn thể và tổ chức nhiều hoạt động từ thiện, bảo trợ xã hội, y tế, giáo dục, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn và phát huy giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo trong đời sống xã hội, vì mục tiêu “tốt đời, đẹp đạo”, góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp.

Tại Hội nghị, các đại biểu được truyền đạt 6 chuyên đề: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược ''Diễn biến hòa bình'', bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Nội dung cơ bản của Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định số 162/2017/NĐ-CP, ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Một số vấn đề về kết hợp phát triển kinh tế, xã hội, gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh.

Hội nghị được tổ chức nhằm giúp chức sắc, chức việc, nhà tu hành, các tôn giáo có thêm kiến thức về quốc phòng, an ninh, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, nhận diện rõ âm mưu của các thế lực thù địch và các đối tượng xấu lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo để kích động gây rối phá hoại khối đoàn kết dân tộc, từ đó nâng cao cảnh giác, sinh hoạt tôn giáo ổn định, đúng pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự, đóng góp thiết thực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng ở địa phương./.

(TTXVN)

 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi