Thứ Hai, 27/5/2024
An Giang: Nâng cao hiệu quả công tác tôn giáo trong tình hình mới

 Nhờ thực hiện tốt công tác tôn giáo đã góp phần nâng cao đời sống,
củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết

Đồng bào tôn giáo sống “tốt đời, đẹp đạo”

An Giang có 512 cơ sở thờ tự hợp pháp của 11 tôn giáo, trên 4.000 chức sắc, chức việc. Theo Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ), năm 2019, tình hình tín ngưỡng, tôn giáo trong tỉnh ổn định, tuân thủ pháp luật. Các chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ tôn giáo phấn khởi, đồng thuận với chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước đối với tôn giáo. Tín đồ tôn giáo tham gia sinh hoạt tôn giáo đúng phương châm “tốt đời, đẹp đạo”, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và đóng góp tích cực vào các phong trào do địa phương phát động, nhất là các hoạt động từ thiện nhân đạo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Chính quyền luôn quan tâm tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo sinh hoạt đúng pháp luật. Nhiều cơ sở thờ tự được sửa chữa, xây dựng mới khang trang; nhiều chức sắc, chức việc, tu sĩ được chính quyền tạo điều kiện tham gia đào tạo trong và ngoài nước; được phong chức, phong phẩm, bầu cử, suy cử, bổ nhiệm. Bên cạnh đó, các cấp, ngành chức năng đã phối hợp làm tốt công tác quản lý các tôn giáo, công tác vận động quần chúng. Qua đó, góp phần ngăn chặn kịp thời việc lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống phá Đảng, nhà nước; đồng thời, đấu tranh loại bỏ những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc.

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, năm 2019, Ban Tôn giáo đã tổ chức và phối hợp các địa phương, ngành, UBMTTQ các cấp, đoàn thể chính trị tổ chức tuyên truyền, vận động đồng bào các tôn giáo hiểu rõ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Qua đó, tạo sự đồng thuận trong xã hội, đóng góp tích cực của đồng bào các tôn giáo trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, góp phần xây dựng, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và nhà nước.

Quan tâm chăm lo công tác tôn giáo

Cấp ủy, các ngành, địa phương các cấp trong tỉnh nhận thức sâu sắc và xem công tác tôn giáo là nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một cách quyết liệt. Theo đó, tiếp tục tăng cường vận động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc, tôn giáo trong tỉnh. Nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh đảm bảo nhất quán theo chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và quan điểm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác tôn giáo. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và kiện toàn tổ chức, bộ máy làm công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở các cấp.

Quan tâm thực hiện tốt các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng trong sinh hoạt, hoạt động của tổ chức tôn giáo. Nắm chắc tình hình hoạt động tôn giáo, đấu tranh, ngăn chặn đối với các tà đạo, hoạt động mê tín dị đoan. Thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của chức sắc, chức việc, người đứng đầu các tổ chức tôn giáo. Qua đó, một mặt tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện các nội dung quản lý một cách “hợp tình, hợp lý”, theo đúng quy định về trình tự, thủ tục hành chính. Mặt khác, kiên quyết đấu tranh với những hành vi lợi dụng tôn giáo vi phạm pháp luật. Đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch để các tổ chức tôn giáo trong, ngoài nước và cộng đồng quốc tế hiểu rõ tình hình tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong nước và địa phương.

Quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết, pháp lệnh, nghị định của Trung ương và của tỉnh có liên quan đến công tác tôn giáo cho các vị chức sắc, nhà tu hành, Hội đồng mục vụ, tín đồ các tôn giáo. Thường xuyên động viên đồng bào các tôn giáo thực hiện tốt phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo”… Qua đó, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy đồng bào có đạo vươn lên trong lao động sản xuất, thoát nghèo, làm giàu chính đáng, tích cực tham gia các hoạt động xã hội - từ thiện, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương./.

(baoangiang.com.vn)

 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất