Thứ Sáu, 23/2/2024
Kết quả 02 năm thực hiện Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại Cà Mau

Thời gian qua, được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Bộ, ngành Trung ương, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh Cà Mau tiếp tục đạt được những kết quả tích cực; chức sắc, chức việc và tín đồ chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Sau 02 năm thực hiện Luật và Nghị định 162/2017/NĐ-CP, công tác quản lý nhà nước về tôn giáo ở tỉnh Cà Mau đạt được một số kết quả:

Đăng ký sinh hoạt tôn giáo, hoạt động tôn giáo: Công tác đăng ký sinh hoạt điểm nhóm của tổ chức tôn giáo được thực hiện theo Khoản 1, Điều 16, điều 17 của Luật; Mẫu B5, Điều 21, Nghị định 162. Trong 02 năm, Ủy ban nhân dân tỉnh đã xem xét chấp thuận thành lập 04 tổ chức tôn giáo trực thuộc (Phật giáo 02, Công giáo 01 và Cao Đài 01); Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, cấp đăng ký cho 04 điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung của các tổ chức tôn giáo trong tỉnh.

Phong phẩm, bầu cử, suy cử, bổ nhiệm, thuyên chuyển, cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc, nhà tu hành: Trong 02 năm qua, đã thực hiện tiếp nhận 77 trường hợp phong phẩm, bầu cử, suy cử, bổ nhiệm, thuyên chuyển, cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc, nhà tu hành. Trong đó, phong chức, bầu cử, suy cử, bổ nhiệm cho 61 trường hợp; thuyên chuyển 15 trường hợp; bãi nhiệm 01 trường hợp.

Xây dựng công trình tôn giáo: Thực hiện việc cấp đất và xây dựng công trình tôn giáo theo Luật tín ngưỡn, tôn giáo và các văn bản Luật liên quan đã xem xét, giải quyết cho 14 tổ chức tôn giáo trực thuộc xây dựng cơ sở thờ tự.

- Công tác tuyên truyền, bồi dưỡng pháp luật cho chức sắc, chức việc tôn giáo: Thực hiện kế hoạch của tỉnh, trong 02 năm qua đã tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về tôn giáo cho chức sắc, chức việc và tín đồ tôn giáo được 06 lớp trên 600 lượt người tham gia. Bên cạnh đó, Hội đồng giáo dục Quốc phòng tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Trường Chính trị tổ chức 02 lớp bồi dưỡng kiến thức an ninh, quốc phòng cho 300 chức sắc, chức việc và tín đồ tôn giáo.

Qua 2 năm thực hiện Luật tín ngưỡng, tôn giáo, công tác quản lý nhà nước về tôn giáo của tỉnh Cà Mau đạt được những kết quả tốt đẹp, tuy nhiên vẫn còn một số ít hoạt động tôn giáo chưa tuân thủ theo quy định của pháp luật. Nhằm góp phần cho địa phương nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trong thời gian tới các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội và chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo tỉnh Cà Mau cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, triển khai trong cán bộ, Nhân dân nói chung, đồng bào có tín ngưỡng tôn giáo nói riêng về việc thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về công tác tôn giáo. Các ngành, các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân trong vùng giáo nắm và thực hiện tốt Luật tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản pháp luật có liên quan.

Hai là, tập trung nâng cao nhận thức, thống nhất quan điểm, trách nhiệm của hệ thống chính trị và toàn xã hội các địa phương đối với công tác tôn giáo. Cần phân định rõ vai trò lãnh đạo của Đảng, công tác quản lý nhà nước của chính quyền và không ngừng phát huy vai trò vận động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội trong việc động viên đồng bào có đạo tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước. Cần nhận thức một cách sâu sắc về nội dung cốt lõi của công tác tôn giáo là công tác vận động quần chúng, thông qua công tác vận động nhằm giúp đồng bào các tôn giáo phát huy những ưu điểm, khắc phục tồn tại, giữ gìn và phát huy những truyền thống văn hóa của dân tộc, tôn vinh những người có công với Tổ quốc, với Nhân dân, đồng thời chủ động đấu tranh chống lại các hoạt động lợi dụng tự do tín ngưỡng tôn giáo để hành nghề mê tín dị đoan, hoạt động trái pháp luật và chính sách của Nhà nước, lợi dụng, kích động chia rẽ Nhân dân, chia rẽ các dân tộc, chia rẽ lương-giáo, gây rối, xâm phạm an ninh quốc gia. Thực hiện tốt công tác chỉ đạo đấu tranh, ngăn chặn đối với các tà đạo, đạo lạ và các hoạt động mê tín dị đoan.

Ba là, tiếp tục quan tâm phát triển đời sống của vùng đồng bào có đạo, đặc biệt là các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; kêu gọi đầu tư và tăng cường thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, nâng cao dân trí; tăng cường củng cố hệ thống chính trị, động viên quần chúng tôn giáo sống “tốt đời đẹp đạo”, tích cực tham gia các phong trào cách mạng, các hoạt động từ thiện nhân đạo. Giải quyết kịp thời những yêu cầu chính đáng, hợp pháp của tổ chức, cá nhân tín đồ các tôn giáo, không để xảy ra các sự việc phức tạp liên quan đến tôn giáo.

Bốn là, quan tâm xây dựng tổ chức, bộ máy cán bộ làm công tác tôn giáo, bố trí đúng người làm công tác tôn giáo; làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức tôn giáo và nghiệp vụ tôn giáo. Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng những cán bộ có uy tín, có năng lực vận động chức sắc tôn giáo để tạo mối quan hệ đồng thuận. Tạo điều kiện về mọi mặt để đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo hoạt động, tham mưu ngày càng tốt hơn cho cấp uỷ, chính quyền giải quyết các vấn đề có liên quan đến tôn giáo theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước./.

(btgcp.gov.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi