Thứ Năm, 18/7/2024
Bộ đội Biên phòng nâng cao hiệu quả thực hiện các chương trình phối hợp, mô hình giúp dân phát triển kinh tế - xã hội

 Bộ đội Biên phòng Lai Châu hướng dẫn đồng bào dân tộc Mảng
ở xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn trồng lúa nước

Thấm nhuần quan điểm của Đảng “Quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị và cả nước; dựa vào dân, lấy dân làm gốc, nhân dân là chủ thể, “mỗi người dân biên giới là một cột mốc sống”; lực lượng vũ trang làm nòng cốt; Bộ đội Biên phòng là lực lượng chuyên trách, lực lượng chiến đấu đầu tiên, bám trụ đến cùng để bảo vệ và giữ vững biên giới quốc gia”(1), cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) nhận thức sâu sắc rằng: Muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ luôn phải dựa vào dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và hệ thống chính trị tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới; phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), xây dựng KVBG vững mạnh. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị cơ sở đã xác định: Xây dựng, củng cố hệ thống chính trị; giúp dân phát triển KT-XH ở KVBG là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của BĐBP.

Quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về việc Quân đội tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, lao động sản xuất, phát triển KT-XH, củng cố quốc phòng, an ninh; những năm qua, Bộ Tư lệnh BĐBP đã ký kết chương trình phối hợp với 19 bộ, ngành Trung ương về phát triển KT-XH ở KVBG. Qua đó, đã cùng các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương tổ chức, triển khai nhiều chương trình, hành động hướng về biên giới, hải đảo; vừa trực tiếp góp công, góp của, vừa huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia ủng hộ, giúp đỡ đồng bào, chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo và xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo trong tham gia phát triển KT-XH, giúp dân xóa đói, giảm nghèo.

Trong 10 năm (2012 - 2022), các đơn vị BĐBP đã tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương làm tốt công tác tuyên truyền vận động để nhân dân hiểu rõ mục đích, nội dung và thấy được trách nhiệm trong tham gia phát triển KT-XH, củng cố quốc phòng, an ninh ở KVBG. Qua đó huy động được sức mạnh tổng hợp, xây dựng các công trình phục vụ dân sinh, dân trí, nâng cao đời sống xã hội, tạo được lòng tin mạnh mẽ của nhân dân vào sự nghiệp đổi mới.

Các đơn vị BĐBP đã chủ động rà soát, xác định cụ thể những phần việc phù hợp với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị để tập trung tổ chức thực hiện và đã đạt được những kết quả quan trọng đó là:

Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước: Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị tăng cường, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, vận động nhân dân. Nội dung tuyên truyền tập trung những vấn đề mới, có trọng tâm, trọng điểm, liên quan trực tiếp đến xây dựng, củng cố quốc phòng, an ninh, phát triển KT-XH ở KVBG như: Vận động, phối hợp hướng dẫn, tổ chức cho đồng bào các dân tộc thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, giữ gìn phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa các dân tộc; xây dựng làng, bản, dòng họ, gia đình văn hóa... Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho nhân dân ở KVBG về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân - dân ở KVBG.

Tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh: Trên cơ sở quy chế phối hợp với các tỉnh ủy, thành ủy biên giới, Đảng ủy BĐBP đã thống nhất với địa phương triển khai thực hiện Kết luận số 68-KL/TW ngày 05/02/2020 của Ban Bí thư, chỉ định 165 cán bộ đồn Biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện; 517 cán bộ tham gia cấp ủy cấp xã; tăng cường 311 cán bộ cho các xã biên giới; giới thiệu 2.388 đảng viên đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt chi bộ thôn, bản biên giới. Trên các cương vị công tác, đội ngũ cán bộ, đảng viên đồn Biên phòng đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm được giao. Phát triển được 18.948 đảng viên (trong đó có 5.796 đảng viên là người dân tộc thiểu số), xóa 365 thôn, bản “trắng đảng viên và tổ chức đảng”, từng bước xây dựng đội ngũ đảng viên, tổ chức cơ sở đảng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới.

Trong các kỳ bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp, nhất là ở cấp xã biên giới, BĐBP đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương phát hiện, lựa chọn cán bộ đủ tiêu chuẩn bầu vào cơ quan chính quyền các cấp, trong đó có nhiều cán bộ người dân tộc thiểu số tại chỗ. Đồng thời, giới thiệu cán bộ BĐBP tham gia ứng cử, bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp tại địa bàn biên giới. Các đồn Biên phòng chủ động tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương cấp xã củng cố, kiện toàn các ban, ngành, đoàn thể. Tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nghĩa để trao đổi nội dung, hình thức, phương pháp hoạt động, nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy BĐBP các tỉnh, thành phố tham mưu cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Đến nay đã thành lập và duy trì 1.546 tổ/45.354 hộ gia đình và 93.722 cá nhân tự quản 4.201/5.044,806km đường biên giới, 3.285 cột mốc, 111 công trình biên giới; hơn 16,273 tổ tự quản an ninh, trật tự/320.903 thành viên; 3.388 tổ tàu, thuyền đoàn kết, an toàn/25.259 tàu, thuyền/78.554 thành viên đăng ký tự quản 3.260 km bờ biển; 411 tổ bến bãi tự quản/21.125 thành viên; 173 tổ nuôi thủy, hải sản an toàn/3.336 thành viên; tổ chức các hoạt động thiết thực trong thực hiện Ngày hội Biên phòng toàn dân ở cơ sở.

Tham gia phát triển KT-XH, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới ở KVBG: Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp với các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương, nhất là Chương trình phối hợp với Ủy ban Dân tộc; Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Hội Nông dân Việt Nam… triển khai nhiều hoạt động hướng về đồng bào ở KVBG như: Chương trình “Bò giống giúp người nghèo biên giới” đã trao tặng 25.098 con bò giống cho người nghèo biên giới, với tổng giá trị trên 376 tỷ đồng; Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” với kinh phí tổ chức trên 107 tỷ đồng; Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”  đã huy động kinh phí hơn 150 tỷ đồng hỗ trợ các hoạt động mô hình sinh kế, vốn khởi nghiệp, công trình dân sinh, sổ tiết kiệm, chăn nuôi gia súc...

Chỉ đạo BĐBP các tỉnh, thành phố tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát, đánh giá cụ thể về tình hình phát triển KT-XH của địa phương, đề ra chủ trương, giải pháp và đề xuất phương án đầu tư, hỗ trợ. Đồng thời, triển khai thực hiện các chương trình, dự án đầu tư, phát triển KT-XH, xây dựng cơ sở hạ tầng ở địa phương, như: Chương trình 134, 135, 167, Nghị quyết 30a, Nghị quyết 80 của Chính phủ, Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và các chương trình mục tiêu quốc gia... ở KVBG. Triển khai các mô hình giúp dân phát triển KT-XH, mỗi đồn Biên phòng lựa chọn ít nhất 01 mô hình giúp dân phát triển kinh tế. Đến nay, đã có 166 xã và 07 huyện biên giới về đích nông thôn mới, trong đó BĐBP nhận đỡ đầu 87 xã biên giới (có 43 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới); phân công 9.402 đảng viên đồn Biên phòng phụ trách 40.893 hộ gia đình ở KVBG, trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ nhân dân lao động, sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị BĐBP tích cực, chủ động phối hợp, tham gia nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo ở KVBG, nhất là vùng đồng bào DTTS, với những việc làm thiết thực, cụ thể, như: Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Chương trình “Đẩy mạnh công tác xây dựng xã hội học tập” ở địa bàn biên giới, hải đảo; tổ chức Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, hằng năm hỗ trợ gần 3.000 lượt em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với mức hỗ trợ mỗi em 500 nghìn đồng/tháng; các đồn Biên phòng nhận nuôi dưỡng 359 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; mở 196 lớp xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học, lớp học tình thương cho 5.858 học viên.

Phối hợp với ngành y tế địa phương duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động 113 phòng, trạm quân dân y kết hợp phục vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho quân và dân vùng sâu, vùng xa, biên giới; tổ chức tập huấn cho hàng trăm lượt cán bộ, nhân viên y tế xã, thôn, bản, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về vệ sinh dịch tễ, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, phòng, chống dịch bệnh, chương trình dân số kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản, phòng chống tệ nạn xã hội.

 Đặc biệt, trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, BĐBP đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, vận động hơn 1,3 triệu hộ gia đình ở KVBG, hơn 38,2 nghìn chủ tàu, thuyền, phương tiện ký cam kết tham gia phòng, chống dịch và tham gia đấu tranh, tố giác xuất, nhập cảnh trái phép; phát động Phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái phép” ở KVBG; kịp thời hỗ trợ nhân dân lương thực, thực phẩm, khẩu trang y tế... với giá trị hàng chục tỷ đồng phục vụ công tác phòng, chống dịch. Qua đó, phát hiện, ngăn chặn, xử lý 2.486 vụ/8.789 đối tượng, xử phạt 21,9 tỷ đồng, khởi tố 60 vụ/140 đối tượng tổ chức, môi giới, tiếp tay cho hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép.

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, BĐBP góp phần xây dựng KVBG vững mạnh toàn diện; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ở KVBG ngày càng được nâng cao, quốc phòng, an ninh được giữ vững, quan hệ giữa nhân dân hai bên biên giới đoàn kết, hữu nghị... Qua đó đã tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội; nhân dân yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống, gắn bó với địa bàn biên giới, tích cực phối hợp cùng BĐBP và các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở KVBG, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh; xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Trong thời gian tới, để triển khai hiệu quả các chương trình phối hợp, mô hình giúp dân phát triển KT-XH, các đơn vị BĐBP tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Quân đội, triển khai sâu rộng các chương trình phối hợp, mô hình giúp dân phát triển KT-XH kết hợp với các mục tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới của Chính phủ và từng địa phương, triển khai đồng bộ chủ trương, biện pháp của các cấp, các ngành trong tham gia thực hiện các phong trào, mô hình.

Phối hợp với các cấp, các ngành, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xác định nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong phát triển KT-XH gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh ở KVBG, nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu kinh tế - quốc phòng; phát huy thế mạnh đặc thù trong phát triển kinh tế ở KVBG như du lịch sinh thái, lịch sử, văn hóa... 

Hai là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân và cán bộ, chiến sĩ nâng cao nhận thức chính trị, đề cao trách nhiệm trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, thực hiện có hiệu quả các chương trình, mô hình giúp dân phát triển KT-XH, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu các chương trình mục tiêu quốc gia, tạo sự đồng thuận của nhân dân và toàn xã hội trong quá trình triển khai thực hiện.

Tăng cường bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh, pháp luật về biên giới quốc gia; phổ biến khoa học kỹ thuật về cây trồng, vật nuôi, kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh cho cán bộ và nhân dân ở KVBG, góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình, mô hình giúp dân phát triển KT-XH.

Ba là, thường xuyên vận động nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới. Sẵn sàng tham gia góp công, góp của, hiến tặng đất đai, phá dỡ công trình, hy sinh lợi ích cá nhân trước mắt để cùng cấp ủy, chính quyền địa phương quy hoạch, xây dựng nông thôn mới đảm bảo theo các tiêu chí đề ra.

Phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội thông qua đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín để xây dựng các quy ước, hương ước làng xã trong xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, có lối sống lành mạnh, vì cộng đồng, vì tập thể.

Bốn là, theo chức năng, nhiệm vụ và căn cứ tình hình cụ thể của địa phương, Bộ Chỉ huy BĐBP các tỉnh, thành phố chủ động xây dựng chương trình phối hợp với các cấp, các ngành bằng những nội dung thiết thực, mục tiêu cụ thể để thực hiện có kết quả các mô hình giúp dân phát triển KT-XH.

Tăng cường tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và đảm nhận những phần việc phù hợp trong thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án, mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Năm là, thường xuyên làm tốt công tác sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm; kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các chương trình, mô hình giúp dân phát triển KT-XH ở KVBG./.

Thiếu tướng Trần Văn Bừng

Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng

----------------------------

1. Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia.


 

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất