Thứ Bảy, 25/1/2020
Đồng Nai: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho 200 tăng sinh

 Các tăng sinh và nhà tu hành tham gia lớp bồi dưỡng

Trong 4 ngày học tập (từ 9 đến 12-7), các tăng sinh, nhà tu hành sẽ được nghiên cứu, tìm hiểu đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân; bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng trong tình hình mới; dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam.

Ngoài ra, các học viên còn được tìm hiểu một số nội dung cơ bản của các luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam, Pháp lệnh dự bị động viên; một số vấn đề kết hợp phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh; tình hình thời sự thế giới, khu vực, trong nước và tình hình biển đảo Việt Nam.

Nguồn: baodongnai.com.vn, 10/7/2018


Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi