Thứ Tư, 26/2/2020
Giữ vững an ninh trật tự vùng dân tộc thiểu số và tôn giáo

 Các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn huyện Bình Liêu phối hợp hướng dẫn
bà con bản Phật Chỉ, xã Đồng Văn kỹ thuật canh tác lúa nước

Theo đó, các cơ quan chức năng của tỉnh đã phối hợp đề xuất với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Quảng Ninh triển khai thực hiện nhiều chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến vấn đề dân tộc, tôn giáo, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bà con các dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo về thực hiện đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Đặc biệt, các cơ quan chức năng đã vận động đồng bào Công giáo, Phật giáo hưởng ứng thực hiện tốt Cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, "Đoàn kết lương giáo", "Đoàn kết quân dân"... Qua đó đã không ngừng nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng trong đồng bào dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo, từ đó kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng dân tộc, tôn giáo gây mất ổn định chính trị ở cơ sở, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cũng làm tốt công tác vận động bà con các dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo tích cực lao động sản xuất, giảm nghèo, phát triển kinh tế, đấu tranh xoá bỏ tập tục lạc hậu, bài trừ mê tín dị đoan ra khỏi cộng đồng dân cư…

Điển hình là Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo quán triệt thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến nhiệm vụ nâng cao chất lượng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, quản lý, huấn luyện, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, phát triển đảng viên, đoàn viên; đồng thời tuyển sinh, đào tạo nghề cho quân nhân người dân tộc thiểu số. Trong 5 năm gần đây, đơn vị đã tham mưu cho UBND tỉnh mở 5 khoá đào tạo cán bộ dân tộc cơ sở với 324 đồng chí; 4 khoá đào tạo chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn với 275 đồng chí, trong đó có 54 người là dân tộc thiểu số; đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở cho 49 đồng chí là người dân tộc thiểu số. Đến nay, đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số qua đào tạo đã được bố trí, sắp xếp nhiều chức danh ở cơ sở.


 Cán bộ Đồn Biên phòng Trà Cổ thường xuyện nắm tình hình an ninh trật tự
vùng đồng bào giáo dân trên địa bàn

Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng là người dân tộc thiểu số, tín ngưỡng tôn giáo được Bộ CHQS tỉnh phối hợp triển khai có hiệu quả. Điển hình là từ năm 2012 đến nay, toàn tỉnh đã bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho 825 đối tượng là già làng, trưởng bản, người có uy tín ở vùng dân tộc... Hiện nay, các đối tượng này đang đóng vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động bà con chấp hành tốt các quy định của pháp luật, không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự trong cộng đồng dân cư.

Bằng những việc làm cụ thể trong thực hiện các chính sách về tôn giáo, dân tộc, đến nay, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã không ngừng được nâng lên, tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội luôn được ổn định, khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố vững chắc./.

Nguồn: baoquangninh.com.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi