Thứ Ba, 23/7/2024
Hiệu quả từ những mô hình dân vận khéo ở thành phố Lạng Sơn
 
Thanh niên thành phố Lạng Sơn vẽ tranh tường tại thôn Hoàng Thanh, xã Hoàng Đồng. 


Xác định công tác dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn thành phố luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác dân vận, nhất là triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với trách nhiệm quản lý nhà nước, triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Ban Chỉ đạo thực hiện mô hình “Dân vận khéo” thành phố đã thực hiện tốt công tác tham mưu giúp Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện các mô hình “Dân vận khéo” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Hằng năm, UBND thành phố phát động các phong trào thi đua yêu nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; chỉ đạo các phòng ban, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền và đăng ký mô hình “Chính quyền dân vận khéo”. Theo đó, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân, tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng mô hình “Dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Qua hơn 3 năm (2017 – 2020) triển khai, các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên địa bàn thành phố đã có bước phát triển mới, được đánh giá có hiệu quả, nhiều tấm gương tiêu biểu có sức lan tỏa, tác động sâu sắc đến đời sống nhân dân. Tính đến năm 2020, thành phố đã xây dựng được 129 mô hình (gồm 83 tập thể; 46 cá nhân, tăng 64 mô hình so với năm 2017), trong đó có 44 mô hình thuộc lĩnh vực phát triển kinh tế, 23 mô hình thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội, 42 mô hình lĩnh vực quốc phòng - an ninh và 20 mô hình thuộc lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị.

Qua đánh giá, có 46 mô hình được công nhận là điển hình tiên tiến (gồm có 27 tập thể; 19 cá nhân). Nổi bật là các mô hình sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo như: mô hình Hợp tác xã (HTX) Hoa đào Bản Cao, tại thôn Quảng hồng, xã Quảng Lạc; HTX Sản xuất rau an toàn Pò Đứa, xã Mai Pha; tổ hợp tác chăn nuôi lợn tại phường Chi Lăng… Tiêu biểu như mô hình “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới của MTTQ và các tổ chức thành viên đã huy động các nguồn lực đóng góp được gần 2 tỷ đồng, trên 2.600 ngày công lao động, huy động được trên 893 triệu đồng ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, xây mới được 36 nhà đại đoàn kết…

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng đã xây dựng được nhiều mô hình tiêu biểu như: mô hình “Tổ liên gia”, “Tổ hoà giải”, “Tổ an ninh nhân dân”, “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; mô hình sinh hoạt chi hội 3 việc (bàn việc địa phương, việc hội, việc nhà); mô hình “Dân vận khéo trong tiếp công dân và tiếp nhận giải quyết đơn thư”, “Dân vận khéo trong công tác tôn giáo”; mô hình “Chính quyền thân thiện”… Việc triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã nhân rộng nhiều tấm gương điển hình, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên với cách làm phong phú, sáng tạo.

Phong trào “Dân vận khéo” đã đi vào đời sống xã hội, tập hợp, vận động được đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, góp phần quan trọng củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền các cấp, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa nhân dân với Đảng. Đồng thời, phong trào đã giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phong cách dân vận của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức theo phương châm: “Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”. Để nâng cao hiệu quả phong trào, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể thành phố tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với nhiều chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm xây dựng và nhân rộng nhiều hơn nữa những mô hình điển hình “Dân vận khéo” để công tác dân vận thật sự đi sâu vào cuộc sống, tạo được sự đồng thuận ngay từ cơ sở, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị chung của toàn đảng bộ.

(baolangson.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất