Thứ Sáu, 21/6/2024
Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua "Dân vận khéo”, xây dựng Đơn vị dân vận tốt" trong Quân đội giai đoạn 2016 - 2020

 Quang cảnh Hội nghị

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị. Cùng dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu Trưởng QĐND Việt Nam; Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh; các đồng chí lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam và các cơ quan, đơn vị Bộ Quốc phòng; cùng đại diện các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng đơn vị dân vận tốt trong Quân đội, giai đoạn 2016-2020 và các đơn vị có mặt tại các điểm cầu.

Tại Hội nghị, báo cáo Tổng kết Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt trong Quân đội giai đoạn 2016 - 2020, Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cho biết, 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, phong trào Thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng "Đơn vị dân vận tốt" được triển khai đồng bộ, toàn diện, thực chất, vững chắc, có chiều sâu, phù hợp với tình hình thực tiễn, đạt hiệu quả thiết thực. 

Nét mới của phong trào thi đua thời gian qua là các cơ quan, đơn vị trong toàn quân luôn bám sát địa bàn, lựa chọn nội dung, hình thức, mô hình hoạt động phù hợp, hiệu quả; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng; huy động tập trung nguồn lực tham gia giải quyết những vấn đề kinh tế, xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh trên các địa bàn chiến lược, trọng điểm. 

Quân đội luôn sâu sát, gần gũi, tuyên truyền vận động nhân dân bằng cả tình cảm, trách nhiệm; phối hợp nâng cao hiệu quả, hiệu lực, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; huy động các nguồn lực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân; tích cực, chủ động, sẵn sàng có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh... xây dựng "thế trận lòng dân” vững chắc, góp phần rèn luyện, trau dồi bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức người quân nhân cách mạng; thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất trong tình hình mới. 


 Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương biểu dương và chúc mừng cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã luôn đoàn kết, đồng lòng sát cánh cùng nhân dân, đặc biệt các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” 5 năm qua.

Ôn lại hơn 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của QĐND Việt Nam, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh: Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu, luôn là lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành, tin cậy, chiến đấu bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhân dân.

Thực hiện lời dạy của Bác “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp, Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong Quân đội đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên mọi lĩnh vực gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận độngNhiều nội dung, biện pháp, cách làm sáng tạo, hiệu quả góp phần tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao ý thức cảnh giác, đấu tranh đẩy lùi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; góp phần tạo sự đồng thuận, động viên nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Ðảng, chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy tốt vai trò của Quân đội trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân; củng cố mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, Quân đội với nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với Nhân dân các nước. Thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, nhiều tấm gương đồng cam, cộng khổ, xả thân, anh dũng hy sinh để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Trung ương đánh giá cao những kết quả đạt được trong Phong trào “Dân vận khéo” của Quân đội với những con số cụ thể, hơn 7.000 tổ công tác dân vận , hơn 14.000 điển hình “Dân vận khéo”, “Đơn vị dân vận tốt” đã được công nhận, biểu dương, góp phần quan trọng cho Phong trào “Dân vận khéo” của quân đội và cả nước. 

Nhấn mạnh những năm tới, tình hình thế giới và khu vực có những biến động sâu sắc, trong nước bên cạnh thời cơ, thuận lợi cũng có nhiều khó khăn, thách thức tác động đến quá trình phát triển của đất nước, để tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vẻ vang mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, làm tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Đơn vị dân vận tốt”, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong nhân dân, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đề nghị cán bộ, chiến sỹ QĐND Việt Nam tiếp tục nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” toàn diện theo tư tưởng dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị của Quân đội. Trên cơ sở đó tạo sức lan toả sâu rộng trong nhân dân. Phát huy tinh thần trách nhiệm, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; xây dựng phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các điển hình “Dân vận khéo”, lan tỏa sâu sắc hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Đồng thời, nâng cao nhận thức và đổi mới công tác dân vận đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, Đẩy mạnh các hoạt động phối hợp hoạt động giữa Quân đội với cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, các địa phương, địa bàn nơi đóng quân nhằm tăng thêm sức mạnh cho Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”; quan tâm phát huy quyền làm chủ, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, cuộc sống của nhân dân, tạo động lực để động viên nhân dân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, khả năng đóng góp cho sự nghiệp phát triển đất nước


 Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định: 5 năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” của quân đội đã diễn ra sôi nổi, rộng khắp, gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn, đã lan tỏa thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong toàn quân.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” của quân đội đã góp phần tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương, vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, giải quyết có hiệu quả các vụ việc phức tạp từ cơ sở; vận động nhân dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất, kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng; huy động được nhiều tiềm năng nguồn lực và sự năng động, sáng tạo của nhân dân vào việc thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, củng cố quốc phòng, an ninh; tạo sự đồng thuận trong nhân dân, tăng cường, củng cố mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân, tình đoàn kết quân dân; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường tiềm lực chính trị - tinh thần, xây dựng thế trận lòng dân”, hậu phương chiến lược vững chắc trong thế trận phòng thủ chung của cả nước.

Đồng chí Đại tướng nhấn mạnh: Công tác dân vận của quân đội trong thời gian qua đã thể hiện rõ nét việc thực hiện chức năng “Đội quân công tác”, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cũng thông qua công tác dân vận mà cán bộ, chiến sĩ quân đội thường xuyên được giáo dục, rèn luyện về mọi mặt; tăng cường đoàn kết gắn bó với nhân dân. Sau hội nghị Tổng kết này, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong quân đội sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ với khí thế mới, tinh thần mới, sáng tạo và quyết tâm mới - Đại tướng Ngô Xuân Lịch bày tỏ tin tưởng.

Trong giai đoạn tiếp theo, để phong trào thi đua ngày càng hiệu quả, thực sự có chiều sâu, thay mặt Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp: Tiếp tục làm rõ và nhận thức sâu sắc hơn về công tác dân vận của Đảng trong thời kỳ mới, nhận thức đầy đủ hơn về vị trí, vai trò và nhiệm vụ chính trị của quân đội trong công tác dân vận; Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn, khảo sát, nắm chắc tình hình của địa phương, phát huy tiềm năng, thế mạnh hiện có, quan tâm xây dựng cơ quan dân vận, đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận các cấp vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Các đơn vị quân đội cần chú trọng phương thức “xã hội hóa”, huy động đông đảo tổ chức, thành phần, lực lượng xã hội và nguồn lực tham gia, tạo thành sức mạnh tổng hợp trong tuyên truyền, vận động và giúp đỡ nhân dân.


 Đại tướng Ngô Xuân Lịch, đồng chí Trương Thị Mai cùng các đại biểu dự Hội nghị

Bên cạnh đó, cùng với việc tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các hình thức, các mô hình công tác dân vận đang tiến hành, phải tích cực nghiên cứu, tổ chức các hình thức công tác dân vận phù hợp với từng loại hình đơn vị trong tình hình mới để giải quyết các vấn đề xã hội mới nảy sinh. Đồng chí lưu ý, trong tình hình hiện nay, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp không được lơ là chủ quan, coi nhẹ công tác dân vận; nắm, đánh giá tình hình địa bàn, tình hình nhân dân phiến diện, không đầy đủ. “Kinh nghiệm cho thấy, chỉ có ai thực sự sống trong dân, thường xuyên gần gũi, trọng dân, tin dân mới hiểu được lòng dân và có như vậy mới có thể nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”.

Thời gian tới đây, nhất là thời điểm diễn ra đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cũng như bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 toàn quân cần đẩy mạnh hơn nữa công tác dân vận để góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ chính trị của quân đội nói chung và từng cơ quan, đơn vị nói riêng.


 Đại tướng Ngô Xuân Lịch trao Bằng khen tặng các tập thể 
có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo”,
 xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” giai đoạn 2016 - 2020

Tại hội nghị, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị đã tặng bằng khen cho 76 tập thể và 58 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Phong trào thi đua "Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt" giai đoạn 2016 - 2020./.

Hoàng Phong

 

 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất