Thứ Tư, 28/2/2024
Trạm Tấu sôi nổi “Dân vận khéo”
 

Lãnh đạo huyện Trạm Tấu tham gia “Ngày thứ Bảy cùng dân”.


Đồng chí Giàng A Chang - Trưởng Ban Ban Dân vận Huyện ủy cho biết: Trạm Tấu là huyện vùng cao với 12 dân tộc chung sống, trong đó, dân tộc Mông chiếm 79%, dân tộc Thái 13,11% còn lại là dân tộc khác. 

Triển khai Phong trào thi đua "Dân vận khéo” (DVK), ngay từ đầu năm, huyện đã chỉ đạo mỗi xã, thị trấn xây dựng 10 mô hình; mỗi cơ quan, đơn vị xây dựng ít nhất 1 mô hình căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Phong trào được lựa chọn tập trung vào những vấn đề đặt ra trong đời sống hằng ngày, có liên quan mật thiết, trực tiếp đến nhân dân, nhất là việc phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới (XDNTM), an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội… 

"DVK để thay đổi các tập quán không phù hợp với nếp sống mới và làm thay đổi tư duy cách nghĩ, cách làm mới trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao giá trị kinh tế trên diện tích đất canh tác để cải thiện đời sống, thu nhập cho người dân…” - đồng chí Giàng A Chang thông tin. 

Để Phong trào DVK được triển khai sâu rộng, hiệu quả, hàng năm, Ban Dân vận Huyện ủy đã chủ động tham mưu với Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành các văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương xây dựng mô hình điển hình tiên tiến, mô hình DVK trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, gắn với đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện "Chương trình mục tiêu quốc gia về XDNTM”… 

Năm 2022 vừa qua, huyện đã xây dựng được 142 mô hình DVK. Trong đó, lĩnh vực kinh tế 88 mô hình; lĩnh vực văn hóa - xã hội 36 mô hình; lĩnh vực quốc phòng - an ninh 8 mô hình; xây dựng hệ thống chính trị 7 mô hình và XDNTM 3 mô hình. 

Lĩnh vực kinh tế, nhiều mô hình đã mang lại hiệu quả kinh tế cao như: nuôi lợn, gà đen quy mô 300 con tại thôn Làng Nhì, xã Làng Nhì; trồng khoai sọ nương ở thôn Tấu Trên, xã Trạm Tấu; chăn nuôi trâu, bò ở thôn Chống Tầu, xã Làng Nhì; trồng dưa hấu ở thôn Tà Đằng, xã Xà Hồ; chăn nuôi dê ở thôn Tống Trong, xã Túc Đán… 

Lĩnh vực văn hóa - xã hội như: thực hiện "Cuộc vận động 5 không, 3 sạch” ở thôn Tà Đằng, xã Xà Hồ; xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm ở thôn Pa Te, xã Túc Đán… 

Lĩnh vực quốc phòng - an ninh như: "Tổ nhân dân tự quản” ở thôn Cang Dông, xã Pá Hu; "Ba xây, hai chống” thôn Pá Khoang, xã Túc Đán… Đáng chú ý, cùng với xây dựng các mô hình sát với thực tiễn đời sống nhân dân ở cơ sở thì công tác DVK còn truyền đạt đến người dân về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa giống mới có năng suất, chất lượng cao vào canh tác tại hộ và các nhóm hộ nhằm tạo việc làm và tăng thu nhập cho hộ gia đình. DVK trong các cơ quan, đơn vị và cơ sở còn gắn với thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”… 

Phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu trong công tác, sinh hoạt để quần chúng nhân dân học tập, làm theo. Ở các cơ quan, đơn vị, Phong trào DVK còn gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng đạo đức công vụ, tăng cường hoạt động tiếp dân, giải quyết kịp thời đúng pháp luật những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của quần chúng nhân dân.

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2023, huyện Trạm Tấu tiếp tục triển khai Phong trào DVK bằng việc tập trung xây dựng và nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến về DVK; công tác dân vận còn được gắn với việc xây dựng phong cách người cán bộ công chức, viên chức "Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn việc kiểm tra, giám sát, tổng kết và khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến góp phần tạo động lực cho kinh tế - xã hội phát triển, đảm bảo quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

(baoyenbai.com.vn) 


Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất