Chủ Nhật, 21/7/2024
An Giang thi đua “Dân vận khéo”
 
Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng quà cho người nghèo 


Công tác dân vận tiếp tục được cấp ủy đảng, chính quyền địa phương quan tâm lãnh, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, linh hoạt, nhận được sự hưởng ứng tích cực của Nhân dân. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang; nâng cao ý thức trách nhiệm, phong cách “Gần dân, trọng dân, vì dân” trong thực thi công vụ, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Nhân dân với Đảng, chính quyền.

Hàng năm, Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang triển khai kế hoạch, phát động phong trào thi đua xây dựng mô hình “Dân vận khéo” để các cơ quan, tổ chức, tập thể và cá nhân đăng ký thực hiện trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội. Năm 2024, Ban Dân vận Tỉnh ủy yêu cầu ban dân vận cấp huyện chủ động định hướng, lựa chọn nội dung tuyên truyền, vận động phù hợp. Qua đó, huy động sức mạnh của Nhân dân tham gia thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhất là các chương trình mục tiêu quốc gia.

Tùy mỗi lĩnh vực, tập thể, cá nhân sẽ thực hiện chủ đề “khéo” khác nhau để phù hợp và hiệu quả nhất. Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đơn vị “khéo” trong vận động chuyển đổi cơ cấu cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây đem lại kinh tế cao; ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất nông nghiệp sạch; liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản; phát triển ngành, nghề, làng nghề, tổ hợp tác, hợp tác xã… Đồng thời, khơi dậy sức dân chăm lo người nghèo, gia đình chính sách, người già neo đơn; đóng góp ngày công; hiến đất làm đường, tự tháo dỡ tường rào, cổng ngõ để mở rộng, nâng cấp đường, xây dựng cầu giao thông nông thôn.

Bên cạnh đó, chủ động nắm tình hình cán bộ, đảng viên và Nhân dân, định hướng tư tưởng, hành động; tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn. Ngoài ra, tranh thủ sự ủng hộ của chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy tín; triển khai nhân rộng hình thức tự quản trong Nhân dân, góp phần nâng cao ý thức cảnh giác, năng lực tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải.

Cấp ủy đảng, chính quyền địa phương cần “khéo” vận động Nhân dân, tổ chức, cá nhân trong việc góp ý xây dựng Đảng, chính quyền và giám sát đối với hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước. Đồng thời, chú trọng xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần, trách nhiệm phục vụ Nhân dân.

Đặc biệt, tập trung giải quyết kịp thời, bức xúc, kiến nghị của Nhân dân liên quan đến lĩnh vực: Đất đai, xây dựng, an ninh trật tự; quan tâm xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức thực sự là công bộc của Nhân dân, vì Nhân dân phục vụ. Tăng cường thanh, kiểm tra để kịp thời xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho dân, xâm phạm đến quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang Võ Nguyên Nam cho biết: “Thời gian tới, cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục đổi mới công tác dân vận; nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng thiết thực, trọng tâm, thực chất, hiệu quả và hướng về cơ sở. Đồng thời, quan tâm xây dựng, nhân rộng mô hình hay, hiệu quả; kịp thời khen thưởng, biểu dương điển hình tiên tiến trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội”.

Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp giữa sở, ngành, địa phương, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, gắn với sản xuất - kinh doanh, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân…

(baoangiang.com.vn) 

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất