Thứ Tư, 6/12/2023
Kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2023

Kế hoạch bao gồm 7 nội dung: (1) Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền đối với công tác dân vận chính quyền; (2) Tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp tinh gọn bộ máy; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng; (3) Nghiên cứu, tham mưu ban hành, triển khai, thực hiện hiệu quả các chính sách của Đảng, Nhà nước; xây dựng và thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở; (4) Thực hiện có hiệu quả công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với Nhân dân và giải quyết kịp thời, dứt điểm những vấn đề liên quan đến quyền lợi của Nhân dân; (5) Công tác phối hợp giữa cơ quan nhà nước với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội về thực hiện công tác dân vận; (6) Công tác phối hợp giữa cơ quan tư pháp và lực lượng vũ trang với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội về thực hiện công tác dân vận; (7) Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ; kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước.

Kế hoạch ban hành nhằm thực hiện Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Quyết định số 23-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 939 QĐ/TU, ngày 28/01/2022 của BTV Tỉnh ủy; Chương trình phối hợp số 85-CTr/BDVTU- BCSĐUBND ngày 26/4/2022 của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự đảng UBND tỉnh; Chương trình số 128-CTr/BDVTU ngày 01/02/2023 của Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Mục đích của kế hoạch hướng tới tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp về công tác dân vận; vận động Nhân dân tích cực thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động về công tác dân vận của cả hệ thống chính trị; phát huy vai trò của Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Phát huy nội lực, tận dụng thời cơ, khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh và bền vững”. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, tổ chức, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đối với công tác dân vận, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị; xây dựng, nhân rộng các điển hình "dân vận khéo", nhất là ở chính quyền ở cơ sở, tạo sự đồng thuận và tham gia của người dân.

Việt AnhGửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất