Chủ Nhật, 24/9/2023
UBND tỉnh Hậu Giang triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Kế hoạch số 112/KH-UBND nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm các các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và nhân dân; xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan; đồng thời xác định trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các đơn vị trong việc triển khai thi hành, 

Theo đó, kế hoạch tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm như:

(1) Tổ chức quán triệt, triển khai và tập huấn nội dung Luật, trong đó bao gồm việc: Tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành cho lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện, UBND cấp xã; các cơ quan Trung ương, doanh nghiệp nhà nước đóng trên địa bàn; Tổ chức tuyên truyền Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức khác; Tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật; Biên soạn Tờ gấp tìm hiểu Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở.

(2) Ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp quyết định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở.

(3) Ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở.

(4) Tổ chức, rà soát văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến thực hiện dân chủ ở cơ sở; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những quy định không còn phù hợp, hết hiệu lực thi hành hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với Luật.

(5) Tổ chức theo dõi, kiểm tra và báo cáo kết quả thi hành Luật.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND cấp huyện căn cứ những nội dung trên để xây dựng kế hoạch chi tiết, triển khai thi hành Luật trong phạm vi quản lý của địa phương. 

Quý IV/2023, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện và cơ quan, đơn vị trực thuộc theo phân cấp quản lý; UBND cấp xã; doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp ngoài nhà nước hoàn thành việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

Thanh Phương


Gửi cho bạn bè