Thứ Bảy, 2/3/2024
Nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2023

Kế hoạch đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh, đồng thời giao chỉ tiêu về cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính năm 2023. Các chỉ tiêu được giao như sau:

- Về cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia: 40% dịch vụ công trực tuyến toàn trình được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

- Về sử dụng dịch vụ công trực tuyến: 80% thủ tục hành chính cung cấp trực tuyến mức độ toàn trình và một phần có phát sinh hồ sơ; 90% hồ sơ được tiếp nhận và xử lý trực tuyến; 50% thủ tục hành chính cung cấp trực tuyến được người dân, doanh nghiệp thực hiện trực tuyến từ xa; 100% kết quả xử lý hồ sơ thủ tục hành chính được đồng bộ đầy đủ trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

- Về thanh toán trực tuyến: 30% hồ sơ được thanh toán trực tuyến trên tổng số hồ sơ có thu phí của dịch vụ công (Bao gồm trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh; 60% thủ tục hành chính có phát sinh hồ sơ thanh toán trực tuyến trên tổng số thủ tục hành chính có thu phí (Bao gồm trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của  tỉnh).

- Về kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (bao gồm hồ sơ nộp trực tiếp và trực tuyến): 100% hồ sơ do cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã được giải quyết trước hạn và đúng hạn.

- Về số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính: 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Tỉnh.

Lâm Anh

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất