Thứ Bảy, 2/3/2024
Nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện quy hoạch và thu hút đầu tư tỉnh Hậu Giang

Giai đoạn 2021 - 2025: Xây dựng thành công các nền tảng bền vững cho tăng trưởng. Trong đó tập trung: Đa dạng hóa, gia tăng bền vững nguồn thu ngân sách địa phương để tăng nguồn lực đầu tư phát triển. Tăng tỷ trọng tự cân đối ngân sách hàng năm; Chuẩn bị hạ tầng cho tăng tốc phát triển, bao gồm: Quỹ đất sạch cho phát triển công nghiệp; hạ tầng giao thông kết nối với các tuyến cao tốc, tuyến quốc lộ; hạ tầng giao thông các tuyến đường tỉnh, huyện, liên xã;  Chuẩn bị cơ sở hạ tầng xã hội để thu hút lao động nhập cư, giảm dần tỷ suất di cư qua các năm; Cải thiện môi trường kinh doanh, chất lượng dịch vụ hành chính công, nâng cao các chỉ số về môi trường cạnh tranh, cải thiện thứ hạng trong khu vực và cả nước, bao gồm: Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số Hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS).

Những năm tiếp theo: Xây dựng Hậu Giang trở thành tỉnh có nền sản xuất công nghiệp phát triển ở mức khá; Cân đối được thu, chi ngân sách, theo lộ trình, mục tiêu đề ra; Tăng dần tỷ suất nhập cư và hướng tới trở thành địa phương có tỷ suất di cư thuần; Bộ mặt nông thôn và thu nhập hộ gia đình được cải thiện mạnh mẽ; phấn đấu vào nhóm tỉnh, thành phố có thu nhập bình quân đầu người cao của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Kế hoạch ban hành nhằm cụ thể hóa và triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 09-NQ/TU; thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ngành và địa phương tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả.

Các yêu cầu đặt ra thực hiện kế hoạch gồm: xác định nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của từng ngành, từng cấp trong việc triển khai thực hiện Quy hoạch và thu hút đầu tư tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2021 - 2030 và các năm tiếp theo làm cơ sở cho việc chỉ đạo, điều hành tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu về Quy hoạch và thu hút đầu tư tỉnh Hậu Giang; đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương và các quan điểm, định hướng, chủ trương, chính sách được đề ra trong Nghị quyết số 09-NQ/TU. Các nhiệm vụ, giải pháp phải mang tính khả thi; quá trình tổ chức thực hiện vận dụng linh hoạt, sáng tạo, đúng với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, bám sát vào sự lãnh chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thu Hà

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất