Thứ Năm, 22/2/2024
Nội dung trọng tâm chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023: "Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan Ban Dân vận Trung ương"

 

I. NHỮNG NỘI DUNG TIÊN PHONG, GƯƠNG MẪU CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN CƠ QUAN BAN DÂN VẬN TRUNG ƯƠNG

1. Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyệt đối trung thành với Đảng, vì lợi ích Quốc gia, Dân tộc và nhân dân

Cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí lãnh đạo cơ quan, vụ, đơn vị, đảng ủy viên, bí thư, phó bí thư các chi bộ phải luôn kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng về độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng; trung thành với lợi ích quốc gia, dân tộc và nhân dân. Có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trước bất cứ tình huống nào; tiên phong, gương mẫu trong thực hiện, tuyên truyền, đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước.

Đi đầu trong đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nêu cao tinh thần yêu nước, đặt lợi ích của Đảng, Quốc gia, Dân tộc, nhân dân, tập thể lên trên lợi ích cá nhân; sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.   

2. Tích cực nghiên cứu, học tập, quán triệt, thực hiện các nghị quyết của Đảng

Cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí đảng ủy viên, bí thư, phó bí thư chi bộ, lãnh đạo vụ, đơn vị cần nêu cao tính tiên phong, gương mẫu trong nghiên cứu, quán triệt Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng theo quy định. Nâng cao nhận thức, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cấp ủy viên, bí thư chi bộ; đổi mới phương pháp tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, quán triệt nghị quyết của Đảng liên hệ với nhiệm vụ của từng vụ, đơn vị, của mỗi cán bộ, đảng viên; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của chi bộ, vụ, đơn vị và từng cá nhân. Tăng cường kiểm tra, giám sát đảng viên đối với việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, nhất là đối với người đứng đầu.

3. Chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung, dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng

Các đồng chí đảng ủy viên, bí thư chi bộ, lãnh đạo vụ, đơn vị phải chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đề cao tự phê bình và phê bình, không bao che, né tránh, giấu diếm khuyết điểm; là tấm gương tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng để đảng viên noi theo. Từng cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ phải luôn tự soi mình để tự sửa mình.

Tự phê bình và phê bình phải được tiến hành thường xuyên, liên tục tại các kỳ sinh hoạt đảng; phải thực sự cầu thị, tự giác, trung thực, chân thành, công tâm, khách quan, không hữu khuynh, né tránh, chạy theo chủ nghĩa thành tích. Khi có khuyết điểm phải thẳng thắn nhận khuyết điểm, cầu thị và phải có kế hoạch sửa chữa khuyết điểm. Trong tự phê bình và phê bình phải có tình đồng chí, yêu thương nhau; thẳng thắn đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt; kiên quyết đấu tranh chống lại những biểu hiện lợi dụng phê bình với động cơ xấu, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

4. Thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đảng viên và nhiệm vụ được giao; chấp hành sự phân công của tổ chức

Cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí đảng ủy viên, bí thư chi bộ, lãnh đạo các vụ, đơn vị phải nâng cao ý thức trách nhiệm, tâm huyết, tận tụy với công việc; lãnh đạo, chỉ đạo vụ, đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng. Tích cực, chủ động nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, tiếp thu kinh nghiệm, vận dụng có hiệu quả, nâng cao chất công tác tham mưu.

Các đồng chí đảng ủy viên, bí thư chi bộ, lãnh đạo các vụ, đơn vị phải tiên phong, gương mẫu trong học tập, cập nhật, nâng cao kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực nghiên cứu, năng lực tổng hợp, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, xác định kế hoạch, phương án công tác; năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quy tụ và tôn trọng trí tuệ tập thể, phát huy tối đa khả năng, năng lực của cán bộ, đảng viên trong vụ, đơn vị trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Mọi cán bộ, đảng viên phải xây dựng kế hoạch học tập thường xuyên để nâng cao trình độ lý luận chính trị, kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn; đồng thời coi học tập là nghĩa vụ bắt buộc đối với mỗi cán bộ, đảng viên.

Bí thư chi bộ, lãnh đạo các vụ, đơn vị phải tiên phong, gương mẫu trong tư duy đổi mới, có tầm nhìn, phương pháp làm việc khoa học, sáng tạo; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; chủ động phát hiện những mâu thuẫn, thách thức, vấn đề mới, khó và những hạn chế, bất cập trong thực tiễn thuộc lĩnh vực phụ trách; mạnh dạn đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi, hiệu quả để thúc đẩy, tháo gỡ, giải quyết.

Cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí đảng ủy viên, bí thư chi bộ, lãnh đạo vụ, đơn vị phải luôn gương mẫu, đi đầu trong việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của đảng ủy cấp trên, của đảng bộ, chi bộ, quy định của cơ quan; phải chấp hành nghiêm sự phân công, điều động của tổ chức đảng, của cơ quan.

5. Giữ gìn đạo đức, lối sống, tác phong

Cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí đảng ủy viên, bí thư chi bộ, lãnh đạo các vụ, đơn vị phải gương mẫu giữ gìn lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, giản dị; cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi; đi đầu trong đấu tranh chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, nói không đi đôi với làm; không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn, vị trí công tác của mình để trục lợi. Sẵn sàng chịu trách nhiệm khi để bộ phận, đơn vị mình phụ trách xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và quyết tâm khắc phục, sửa chữa.

Các đồng chí đảng ủy viên, bí thư chi bộ, lãnh đạo các vụ, đơn vị phải tiên phong, gương mẫu trong xây dựng văn hóa công sở và đạo đức công vụ; đổi mới tác phong công tác sâu sát, thực tế, gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên trong vụ, đơn vị và quần chúng nhân dân nơi cư trú; thực hiện phương châm “thực sự gần dân, trọng dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với nhân dân”.

Cán bộ, đảng viên phải tích cực, chủ động, sáng tạo trong tự học, tự tu dưỡng, rèn luyện. Mọi suy nghĩ, việc làm, hành động của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ phải đi trước và là tấm gương cho quần chúng nhân dân noi theo, học tập; các đồng chí đảng ủy viên, bí thư chi bộ, lãnh đạo các vụ, đơn vị phải làm trước, thực hiện trước để cán bộ, đảng viên trong đơn vị làm theo. Tự giác chấp hành và thực hiện theo chức trách, nhiệm vụ, tự đề ra kế hoạch phấn đấu cho bản thân, tự điều chỉnh hành vi của mình, kịp thời phát hiện và khắc phục hạn chế, yếu kém, thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.

6. Giữa nói và làm, xây dựng đoàn kết, đồng thuận trong cơ quan, đơn vị

Gương mẫu xây dựng đoàn kết nội bộ; công tâm, khách quan với cán bộ dưới quyền; hợp tác, chia sẻ, giúp đỡ đồng nghiệp trong công tác và trong cuộc sống. Bảo vệ uy tín, danh dự của đồng chí, đồng nghiệp; không tranh công, đổ lỗi, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, khuyết điểm cho người khác. Gương mẫu tham gia xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, vụ, đơn vị và các tổ chức đoàn thể ở cơ quan trong sạch, vững mạnh; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện chia rẽ, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ.

Cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí đảng ủy viên, bí thư chi bộ, lãnh đạo các vụ, đơn vị phải luôn đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, nói đi đôi với làm; tác phong, hành động phải chuẩn mực từ lời nói đến việc làm, cử chỉ, thái độ, hành vi, ứng xử với đồng chí, đồng nghiệp và quần chúng; gương mẫu mọi lúc, mọi nơi, ở nơi làm việc, cơ quan, đơn vị, cũng như nơi cư trú.

7. Trong quan hệ với nhân dân

Cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí đảng ủy viên, bí thư chi bộ, lãnh đạo các vụ, đơn vị phải nâng cao ý thức phục vụ nhân dân; xây dựng và thực hành đạo đức công vụ với thái độ khách quan, công tâm. Thường xuyên tìm hiểu, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, chủ động thông tin, giải thích những vấn đề nhân dân chưa hiểu; kịp thời tổng hợp, báo cáo, tham mưu, đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền đối thoại, giải quyết. Kiên quyết đấu tranh với biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

8. Trong việc chấp hành và lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, các chi bộ và các tổ chức Công đoàn, Cựu chiến binh cơ quan cần thực hiện nghiêm túc, thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí đảng ủy viên, bí thư chi bộ, lãnh đạo các vụ, đơn vị trong việc nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, nhiệm vụ đảng viên, trong quan hệ với đồng nghiệp và nhân dân và trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực.

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy và các chi bộ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát quá trình tự học tập, tự tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên một cách thực chất và hiệu quả. Nắm chắc tình hình, kịp thời nhắc nhở, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Sau kiểm tra, giám sát phải tiến hành rút kinh nghiệm, chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, đề ra phương hướng khắc phục; đồng thời phê bình, xử lý nghiêm đối với cán bộ, đảng viên không làm tròn trách nhiệm tiên phong, gương mẫu. Chú trọng động viên, đề nghị khen thưởng đối với những cá nhân có thành tích xuất sắc trong tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu.

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG TÍNH TIÊN PHONG, GƯƠNG MẪU CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, GÓP PHẦN HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ CỦA CƠ QUAN BAN DÂN VẬN TRUNG ƯƠNG

Để nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, Đảng ủy, các chi bộ cần tổ chức thực hiện tốt một số giải pháp trọng tâm sau:

1. Tập trung nâng cao và thống nhất nhận thức của cán bộ, đảng viên về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên

Cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí đảng ủy viên, bí thư chi bộ, lãnh đạo các vụ, đơn vị phải có tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, quan điểm đúng đắn, chính kiến rõ ràng; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống. Phải nghiêm khắc với chính mình, luôn tự nhìn nhận, xem xét, đánh giá bản thân một cách nghiêm túc theo chuẩn mực “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”, giữ vững nguyên tắc dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch trong phân công công việc, sử dụng, nhận xét, đánh giá cán bộ. Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận thức rõ, việc tăng cường tính tiên phong, gương mẫu là trách nhiệm, bổn phận và đạo lý của cán bộ, đảng viên; đồng thời, chuyển từ nhận thức, thái độ đúng đắn thành những hành động, việc làm thiết thực, cụ thể hằng ngày. Cán bộ, đảng viên phải tự đặt mình trong kỷ luật của tổ chức, nghiêm túc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy chế, quy định của cơ quan, điều lệ, quy định của đoàn thể; phải là người đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đảng ủy, các chi bộ tiếp tục tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Trọng tâm là: Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK, ngày 25/01/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay.

2. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Kết luận số 21 khóa XIII của Đảng

Đảng ủy, các chi bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ cần nhận thức đúng đắn, đầy đủ những nội dung cơ bản và giá trị, ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự thấm sâu, trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong nhận thức, tư duy, hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và lan tỏa trong đời sống xã hội; gương mẫu, tích cực tham gia xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; chú ý việc tổ chức thực hiện bảo đảm 3 nội dung: học tập Bác, làm theo Bác nêu gương của cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm việc xây dựng kế hoạch làm theo Bác của từng cán bộ, đảng viên với những việc làm cụ thể, thiết thực, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, đánh giá kết quả.

Tiếp tục tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình với tinh thần “tự soi, tự sửa”, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm của Ban chấp hành Đảng bộ, chi bộ và từng cá nhân cán bộ, đảng viên; đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể tổ chức thực tốt, đạt kết quả thiết thực nội dung các Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khóa XII và Kết luận số 21-KL/TW.

3. Thường xuyên bồi dưỡng, rèn luyện lý tưởng, đạo đức cách mạng của Đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực; dũng cảm tự phê bình và phê bình

Mỗi cán bộ, đảng viên phải nghiêm túc, thường xuyên tự kiểm điểm bản thân, thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh, không tranh công, đổ lỗi, dũng cảm nhận khuyết điểm và trách nhiệm. Đi kèm với đó là tiếp tục đổi mới phong cách, lề lối làm việc. Kiên quyết chống những biểu hiện vi phạm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những hành vi “nói không đi đôi với làm” hoặc “nói một đằng làm một nẻo”.

Cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí đảng ủy viên, bí thư chi bộ, lãnh đạo các vụ, đơn vị phải tự giác, tiên phong đi đầu trong nêu gương về đạo đức, lối sống, nâng cao khả năng tự “đề kháng” trước sự tác động, xâm nhập của nhân tố độc hại từ bên ngoài; kiên quyết đấu tranh chống sự tha hóa quyền lực, tham nhũng, tiêu cực, cục bộ, bè phái, sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực.

4. Tạo môi trường, động lực để cán bộ, đảng viên phát huy tính tiên phong, gương mẫu

Các chi bộ cần thường xuyên nhắc nhở, giám sát cán bộ, đảng viên thực hiện tốt Quy định về chuẩn mực, đạo đức, lối sống của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức Cơ quan; tự giác tu dưỡng, rèn luyện, tự điều chỉnh lối sống, hành vi ứng xử trong công việc và sinh hoạt hằng ngày. Đồng thời, qua thực hiện kiến nghị, đề xuất với Đảng ủy để bổ sung, điều chỉnh phù hợp, sát thực tiễn, điều kiện, yêu cầu của Cơ quan.

Để phát huy hành động gương mẫu của người đảng viên, phải khơi dậy, phát huy sự tự tu dưỡng, rèn luyện, sự tự ý thức về tính tiên phong trong mỗi đảng viên; đồng thời phát huy vai trò của các tổ chức Công đoàn, Cựu chiến binh Cơ quan trong giám sát, tạo sức mạnh tổng hợp, môi trường lành mạnh để nuôi dưỡng, phát huy hành động tiên phong, gương mẫu của người đảng viên.

5. Phân công rõ trách nhiệm, quyền hạn đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý và cơ quan, vụ, đơn vị

Các đồng chí đảng ủy viên, bí thư các chi bộ, lãnh đạo vụ, đơn vị cần nhận thức sâu sắc, quy định rõ ràng, cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ, chức vụ càng cao, trách nhiệm càng lớn; tránh tình trạng khi cơ quan, vụ, đơn vị xảy ra sai phạm, hoặc không hoàn thành nhiệm vụ thì người đứng đầu né tránh hoặc đùn đẩy trách nhiệm cho tổ chức, tập thể. Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải có tư duy đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Bên cạnh đó, cần đổi mới mạnh mẽ trong phân công, ủy quyền và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa chi bộ với lãnh đạo vụ, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Tiếp tục rà soát, đánh giá, điều chỉnh, bổ sung đề án vị trí việc làm gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của vụ, đơn vị, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phân định rõ trách nhiệm tập thể, trách nhiệm cá nhân; thực hiện nghiêm giám sát, kiểm soát quyền lực, ngăn chặn sự lạm quyền, vi phạm kỷ luật, kỷ cương.

6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; có hình thức khen thưởng và xử lý nghiêm các vi phạm trong việc nêu gương

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; kiên quyết sàng lọc những người thoái hóa, biến chất ra khỏi đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, các chi bộ tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác, thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ; việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Mọi đảng viên phải tự giác chấp hành và chịu sự kiểm tra, giám sát của chi bộ, của Ủy ban kiểm tra Đảng, của Đảng ủy Cơ quan và cấp ủy, chi bộ nơi cư trú; ngăn chặn việc tự đặt bản thân lên trên tổ chức, lên trên tập thể, đồng thời khắc phục tình trạng e dè, nể nang, bao che, né tránh trách nhiệm kiểm tra, giám sát. Cần dựa vào tổ chức đoàn thể trong cơ quan, vụ, đơn vị và nhân dân trong kiểm tra, giám sát, đánh giá, nhận xét năng lực, phẩm chất đạo đức, lối sống, các mối quan hệ xã hội, quan hệ với nhân dân của cán bộ, đảng viên.

Bên cạnh đó, cần tập trung kiểm tra, giám sát người đứng đầu, cán bộ ở lĩnh vực, vị trí công tác dễ xảy ra tiêu cực, những trường hợp có dư luận phản ánh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả và thực chất công tác kiểm tra, giám sát của các chi bộ; tăng cường giám sát chuyên đề, sự phối hợp giữa giám sát của chi bộ với giám sát của Ban Thanh tra nhân dân và tổ chức Công đoàn cơ quan để phát huy sức mạnh tổng hợp, góp phần giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên thường xuyên tự giác trong việc nêu gương.

Các chi bộ tăng cường làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, kịp thời phát hiện, đấu tranh xử lý và đề xuất xử lý những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nói và làm trái với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước./. 

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY

Gửi cho bạn bè