Thứ Bảy, 22/6/2024
Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 05), Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Kế hoạch thực hiện từ nay đến năm 2021 như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1- Mục đích

- Làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên và hội viên.

- Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; chú trọng chỉnh đốn tác phong công tác của cán bộ, khắc phục, ngăn ngừa bệnh thành tích, hình thức, phô trương, xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân, giản dị, khiêm tốn, tận tuỵ, trung thực và liêm khiết; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

2- Yêu cầu

- Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên, nhân dân học tập và làm theo.

- Các cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội các cấp, các ngành cần lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”. Người đứng đầu phải gương mẫu xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên theo chức năng, nhiệm vụ của mình, xây dựng và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch với chi bộ hoặc với tập thể cơ quan, đơn vị nơi công tác. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm và cả nhiệm kỳ.

Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết của cấp ủy và nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ; gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khắc phục, ngăn ngừa bệnh hình thức, thành tích, nói không đi đôi với làm, thiếu trung thực trong thực hiện Chỉ thị.

- Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, hướng dẫn của cấp uỷ cấp trên, đồng thời phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt của các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị trực thuộc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

II- CÁC NỘI DUNG CHỦ YẾU CẦN THỰC HIỆN

1- Tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

1.1- Nội dung và phương thức thực hiện:

- Các cấp uỷ tổ chức đảng và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

- Xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

+ Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên xây dựng kế hoạch và tự giác làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, báo cáo kết quả với cấp uỷ hoặc chi bộ, cơ quan, đơn vị nơi công tác.

+ Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, bí thư cấp ủy, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cá nhân về làm theo và gương mẫu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm gương cho cán bộ, đảng viên, quần chúng noi theo.

1.2- Cơ quan phụ trách:

- Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh xây dựng nội dung, chương trình, hướng dẫn thực hiện; phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam nghiên cứu, làm sâu sắc thêm những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn đưa nội dung học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ; bổ sung tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm dựa trên kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng kế hoạch và hướng dẫn nội dung thực hiện đối với các tổ chức thành viên, đoàn viên, hội viên.

- Quân uỷ Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương xây dựng kế hoạch, hướng dẫn nội dung thực hiện trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam.

1.3- Thời gian thực hiện: Trong quý III-2016, hoàn thành chuyên đề cho toàn khóa; hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề cho các năm hoàn thành vào quý III năm trước đó.

2- Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị

2.1- Nội dung và phương thức thực hiện

- Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình, góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị hằng năm và cả nhiệm kỳ.

- Gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị 05 với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và các nghị quyết Trung ương khóa XII về xây dựng Đảng. Tập trung chỉ dạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Kết hợp chặt chẽ với các cuộc vận động, phong trào thi đua của các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”. Hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến đạo đức công vụ.

2.2- Cơ quan phụ trách:

Ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

2.3- Thời gian thực hiện: Trong quý IV-2016, hoàn thành việc xây dựng nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình, kế hoạch hành động của các cấp ủy.

3- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng, đạo đức phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam

3.1- Nội dung và phương thức thực hiện

- Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về kết quả thực hiện Chỉ thị 05; về gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội.

- Đẩy mạnh hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

- Tăng cường tuyên truyền đối ngoại và thực hiện nhiệm vụ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với tổ chức và người Việt Nam ở ngoài nước, nhất là trong học sinh, sinh viên, thanh niên đang học tập, làm việc ở ngoài nước.

3.2- Cơ quan phụ trách:

Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tăng thời lượng và chất lượng các chuyên mục tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, biểu dương “người tốt, việc tốt”, kinh nghiệm hay; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục nâng cao chất lượng, phát huy hiệu quả tuyên truyền của Trang thông tin điện tử Hồ Chí Minh.

- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ chỉ đạo, chủ trì nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện hướng dẫn hình thức khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Đảng ủy Ngoài nước và Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao xây dựng và thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với tổ chức và người Việt Nam ở ngoài nước.

3.3- Thời gian thực hiện

- Trong quý III-2016, hoàn thành các kế hoạch, hướng dẫn.

- Tổ chức xét tặng, trao giải cho các tác giả và tác phẩm xuất sắc tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào giữa năm 2018 và giữa năm 2020.

- Tổ chức triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” vào dịp kỷ niệm Sinh nhật Bác 19/5 hằng năm.

4- Tiếp tục chỉ đạo biên soạn chương trình, giáo trình về tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

4.1- Nội dung và phương thức thực hiện:

Biên soạn chương trình, giáo trình về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân, giảng dạy ở các học viện, trường chính trị, trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp trong hệ thống chính trị theo yêu cầu của Chỉ thị 05.

4.2- Cơ quan phụ trách:

- Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ dạo hoàn thành việc xây dựng chương trình và đưa vào giảng dạy nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân.

- Ban cán sự đảng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo hoàn thành việc xây dựng chương trình và đưa vào giảng dạy nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các trường dạy nghề.

- Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Hành chính quốc gia và các tổ chức chính trị - xã hội biên soạn chương trình, giáo trình về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để giảng dạy ở các học viện, trường chính trị, trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp.

- Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch về giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ.

4.3- Thời gian thực hiện:

- Từ nay đến hết quý II-2017, Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban cán sự đảng Bộ lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo hoàn thành việc biên soạn nội dung chương trình giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với từng cấp học, bậc học.

- Trong quý IV-2016, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh hoàn thành chương trình, giáo trình về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để giảng dạy ở các học viện, trường chính trị, trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp.

- Trong quý III-2016, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hoàn thành việc xây dựng kế hoạch về giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ.

5- Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

5.1- Nội dung và phương thức thực hiện:

- Cấp uỷ, tổ chức đảng thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 và Kế hoạch này của Ban Bí thư.

- Hằng năm tổ chức sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 05 và Kế hoạch của Ban Bí thư, kết hợp biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

5.2- Cơ quan phụ trách:

- Ban Bí thư chỉ đạo, chủ trì việc sơ kết hằng năm và tổng kết cuối nhiệm kỳ.

- Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05 trong các cơ quan hành chính nhà nước ở Trung ương và chính quyền các cấp.

- Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và uỷ ban kiểm tra các cấp tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp đưa vào kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm của cấp ủy nội dung kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện và kết quả việc học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; chủ trì nghiên cứu bổ sung, sửa đổi Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 10/1/2012 của Ban Bí thư khóa XI về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên cho phù hợp với Chỉ thị 05.

- Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát, sửa đổi và xây dựng mới những quy chế, quy định về đi công tác, làm việc với các ngành, địa phương, hội họp, lễ tân, sử dụng xe công vụ, công tác bảo vệ cán bộ cao cấp của Trung ương...

- Ban Nội chính Trung ương chủ trì phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương xây dựng kế hoạch tăng cường chỉ đạo, đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

- Ban Tổ chức Trung ương chủ trì nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện Quy định 101-QĐ/TW, ngày 06-7-2012 của Ban Bí thư khóa XI, đề cao việc nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Ban Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam nghiên cứu xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

- Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn công tác sơ kết hằng năm và tổng kết toàn khóa.

5.3- Thời gian thực hiện

- Quý IV-2016, các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương nói trên, báo cáo kết quả thực hiện các nội dung nêu trên với Ban Bí thư.

- Quý IV-2016, Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng kế hoạch sơ kết hằng năm và tổng kết toàn khóa về việc thực hiện Chỉ thị 05 trình Ban Bí thư ban hành.

6- Xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

6.1- Nội dung và phương thức thực hiện:

- Xác định việc xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội là nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị tuỳ theo tình hình, điều kiện, xác định rõ những nội dung đột phá nhằm làm chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngay từ năm đầu nhiệm kỳ, nhất là đổi mới phong cách, tác phong công tác gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm”.

6.2- Cơ quan phụ trách:

- Ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương; các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang.

- Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, bổ sung, xây dựng mới các quy định, quy chế về công tác cán bộ và trách nhiệm người đứng đầu.

- Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ và các ban cán sự đảng bộ, ngành rà soát, bổ sung các quy chế, quy định đáp ứng yêu cầu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ quan nhà nước.

6.3- Thời gian thực hiện

- Quý III-2016, các cấp ủy, tổ chức đảng xác định nội dung đột phá, xây dựng kế hoạch, hằng năm sơ kết, báo cáo kết quả với cấp ủy cấp trên.

- Quý IV-2016, hoàn thành việc rà soát các quy chế, quy định cần sửa đổi, bổ sung, báo cáo Ban Bí thư.

- Quý IV hằng năm, Ban Tuyên giáo Trung ương tổng hợp kết quả, báo cáo Ban Bí thư.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị do Ban Bí thư, trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư chỉ đạo trong toàn Đảng và toàn xã hội. Ở địa phương, cơ quan, đơn vị, do ban thường vụ cấp uỷ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, trực tiếp là đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chỉ đạo.

Ban tuyên giáo cấp uỷ các cấp là cơ quan giúp việc của cấp uỷ trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phân công một số cán bộ ban tuyên giáo các cấp chuyên trách nội dung, song không tăng biên chế, tổ chức mới.

2- Căn cứ Chỉ thị 05 và Kế hoạch của Ban Bí thư, các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức và hướng dẫn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở địa phương, ngành, tổ chức, cơ quan, đơn vị mình.

3- Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Tài chính hướng dẫn về kinh phí triển khai thực hiện các hoạt động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp quán triệt và thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này.

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất