Thứ Sáu, 1/3/2024
Kế hoạch số 22-KH/ĐUK ngày 06/10/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Hướng dẫn số 08-HD/TW ngày 19/8/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Khối về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối.

- Cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Khối đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cơ quan Trung ương đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

2. Yêu cầu

- Tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống, bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ Khối tích cực học tập và làm theo.

- Tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”. Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên đều phải xây dựng và thực hiện kế hoạch cá nhân; lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một tiêu chí để đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên hằng năm.

- Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ; gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng bộ, ban, ngành, cơ quan, đơn vị.

- Chú trọng và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khắc phục triệt để tình trạng hình thức, bệnh thành tích, thiếu trung thực trong thực hiện Chỉ thị.

- Vừa thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Khối, vừa phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt của các cấp ủy trong tổ chức thực hiện Chỉ thị.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các nội dung chủ yếu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đảng ủy Khối và các cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư, chuyên đề toàn khóa do Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn đến toàn thể cán bộ, đảng viên; đồng thời chỉ đạo ban chấp hành các đoàn thể tổ chức phổ biến Chỉ thị số 05-CT/TW đến toàn thể đoàn viên, hội viên và người lao động trong Đảng bộ Khối; hoàn thành trong quý IV năm 2016.

Các cấp ủy đảng căn cứ các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nêu trong Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị để tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Hằng năm, khi có hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, các cấp ủy đảng xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể đưa nội dung nghiên cứu, học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ, đảng bộ.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các hoạt động triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Cấp ủy các cơ quan truyền thông, thông tấn, báo chí phối hợp với lãnh đạo cơ quan xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tập trung tuyên truyền những nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các nội dung tuyên truyền về các ngày lễ lớn của đất nước và ngày truyền thống của các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương.

Cấp ủy các cơ quan báo chí, văn học, nghệ thuật phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 khoá XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; tích cực vận động các văn nghệ sĩ, nhà báo trong ngành, cơ quan hưởng ứng tham gia.

Trang tin điện tử, Thông tin Sinh hoạt chi bộ của Đảng ủy Khối và các cơ quan báo chí, xuất bản của các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương thường xuyên đưa tin, tuyên truyền các hoạt động thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, những mô hình tốt, cách làm sáng tạo và những tấm gương “người tốt, việc tốt”, những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, có tính lan tỏa trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phê phán, uốn nắn kịp thời những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm theo, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực; chủ động đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội.

2. Xác định nội dung đột phá, bổ sung vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của bộ, ngành, cơ quan, đơn vị

Nhằm làm chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngay từ những năm đầu nhiệm kỳ 2015-2020, toàn Đảng bộ tập trung thực hiện 4 nội dung đột phá sau: Một là, xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, nhất là người đứng đầu, trọng tâm vào việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; Hai là, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, nhất là phong cách, tác phong gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm”; Ba là, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội; Bốn là, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối.

Các cấp ủy đảng căn cứ vào điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị và theo định hướng chỉ đạo của Đảng ủy Khối chủ động nghiên cứu, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ để tổ chức thực hiện tốt những nội dung đột phá nêu trên.

Căn cứ Kế hoạch của Đảng ủy Khối và các chuyên đề do Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn, các cấp ủy cụ thể hóa thành kế hoạch cho từng năm, theo yêu cầu gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI và các nghị quyết Trung ương khóa XII về xây dựng Đảng; kết hợp với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị. Mỗi năm, các cấp ủy lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sống, phương pháp công tác đề ra chủ trương, biện pháp cụ thể để khắc phục, giải quyết dứt điểm.

Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp hoàn thành việc bổ sung nội dung đột phá vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp trong quý IV-2016; hoàn thành việc xây dựng kế hoạch hằng năm trong quý IV của năm trước.

3. Bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức gắn với rà soát, bổ sung các quy chế, quy định nội bộ; xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Các cấp ủy đảng tiếp tục rà soát, bổ sung và hoàn thiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cơ quan, đơn vị theo phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”; đồng thời, phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của ngành theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở chuẩn mực đạo đức đã xây dựng, các cấp ủy đảng phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định đối với cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong hội họp, đi cơ sở, lễ tân, sử dụng xe và các tài sản công; nghiên cứu, xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Mỗi đảng viên xây dựng kế hoạch cá nhân và tự giác làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bí thư cấp ủy các cấp, đảng viên là người đứng đầu cơ quan, đơn vị gương mẫu xây dựng kế hoạch cá nhân làm theo Bác trước (thực hiện trong quý IV năm 2016). Chi ủy trực tiếp quản lý bản kế hoạch cá nhân của đảng viên (kể cả đảng viên là cán bộ, quản lý, cấp ủy viên các cấp), thường xuyên đôn đốc, theo dõi, nhắc nhở và định kỳ hằng năm đánh giá kết quả thực hiện; lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét, phân loại tổ chức đảng và đảng viên hằng năm.

Cấp ủy các cấp chỉ đạo đoàn thể cùng cấp hướng dẫn đoàn viên, hội viên (trừ đảng viên) xây dựng kế hoạch cá nhân làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Chấp hành các đoàn thể trực tiếp quản lý bản kế hoạch cá nhân của đoàn viên, hội viên, hằng năm đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo cấp ủy cùng cấp.

4. Thường xuyên đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị

Cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Khối đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch, nghị quyết và nội dung sinh hoạt thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, gắn với việc thực hiện các nghị quyết của Đảng và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, việc xây dựng văn hóa và hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Trung ương phải thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xác định rõ những nội dung cần làm, tập trung vào việc đổi mới phong cách, tác phong công tác, cải cách hành chính, thực hiện phương châm “thật sự tin dân, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân”.

Bí thư chi bộ trực tiếp hoặc phân công chi ủy viên, đảng viên chuẩn bị các nội dung theo chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để báo cáo, trao đổi trong các kỳ sinh hoạt chi bộ. Hằng tháng, trong báo cáo đánh giá kết quả công tác của chi bộ có nội dung đánh giá kết quả thực hiện, đồng thời xác định rõ nội dung học tập và làm theo Bác trong tháng sau để triển khai thực hiện.

5. Đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tổ chức đảng và các học viện, nhà trường trong Đảng bộ Khối

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối giao Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối chủ trì, phối hợp với các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối biên soạn bổ sung nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để đưa vào chương trình bồi dưỡng cấp ủy các cấp tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị và các đảng bộ trực thuộc.

Cấp ủy đảng các học viện, nhà trường trong Đảng bộ Khối phối hợp với ban giám đốc, ban giám hiệu chỉ đạo việc đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với trình độ nhận thức và yêu cầu đào tạo cán bộ các cơ quan Trung ương, bảo đảm học viên nắm vững, hiểu sâu những nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

6. Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, bí thư, cấp ủy viên các cấp, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện trách nhiệm nêu gương toàn diện trên các mặt: đạo đức, lối sống của bản thân và gia đình; ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; ý thức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân; tự giác rèn luyện tác phong “cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác.

Các cấp ủy, tổ chức đảng đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị và của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, cấp ủy viên các cấp trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy định 101-QĐ/TW ngày 06/7/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

7. Công tác kiểm tra, giám sát; sơ kết, tổng kết và khen thưởng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp xây dựng và bổ sung vào chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và hằng năm việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Hằng năm, căn cứ vào chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp trên, các chi bộ xây dựng chương trình và thực hiện việc kiểm tra, giám sát về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với đảng viên. Nội dung, kết quả kiểm tra, giám sát được thông báo công khai trước chi bộ, giúp đảng viên kịp thời phát huy ưu điểm, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế trong thời gian ngắn nhất.

Quý IV hằng năm, cấp ủy các cấp tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị năm đó và xây dựng kế hoạch thực hiện của năm sau báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp (riêng năm 2016, báo cáo kết quả thực hiện trong tháng 12).

 Vào dịp 19/5 hằng năm, Đảng ủy Khối tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, kết hợp với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối căn cứ tình hình, điều kiện cụ thể tổ chức hội nghị sơ kết, gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (hình thức khen thưởng thực hiện theo Hướng dẫn số 609/HD-BTĐKT ngày 11/5/2012 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong Đảng bộ Khối đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, trực tiếp là đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối; giao Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối là cơ quan thường trực. Việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở các cấp ủy trong Đảng bộ Khối do ban thường vụ cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, trực tiếp là đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chỉ đạo; giao ban tuyên giáo cấp ủy các cấp là cơ quan giúp việc của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2. Các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối căn cứ Kế hoạch này chủ động   triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện cụ thể của bộ, ban, ngành, cơ quan, đơn vị. Định kỳ cuối năm gửi báo cáo sơ kết, tổng kết về Đảng ủy Khối để tổng hợp, báo cáo Trung ương. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có những vấn đề cần bổ sung, các đảng ủy trực thuộc phản ánh kịp thời về Đảng ủy Khối (qua Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối) để nghiên cứu, điều chỉnh.

3. Các ban, đơn vị Đảng ủy Khối căn cứ chỉ đạo của Thường trực và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện.

Kế hoạch này được phổ biến tới chi bộ./.

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất