Thứ Ba, 23/7/2024
Kế hoạch số 09-KH/ĐU ngày 31/10/2016 của Đảng ủy cơ quan Ban Dân vận Trung ương thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW, ngày 19/8/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Kế hoạch số 22-KH/ĐUK, ngày 06/10/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Ban Dân vận Trung ương ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

            I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

            1- Mục đích

            - Nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ cơ quan Ban Dân vận Trung ương về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, bí thư chi bộ, của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, nhất là các đồng chí lãnh đạo Ban, người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Ban Dân vận Trung ương.

            - Tăng cường tham gia công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ cơ quan và các chi bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động có đủ phẩm chất chính trị và năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

            2- Yêu cầu

            - Tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống, đa dạng các hình thức, sinh động nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Ban Dân vận Trung ương thường xuyên học tập và noi theo.

            - Mỗi tổ chức đảng, đoàn thể, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động phải chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch cụ thể của tổ chức, cá nhân. Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí để phân loại, đánh giá tổ chức đảng, đoàn thể, đảng viên, đoàn viên và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hằng năm.

             - Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải gắn với việc triển khai Chương trình hành động số 31-CTr/BDVTW, ngày 18/5/2016 của Ban Dân vận Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác dân vận Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Dân vận Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020; đồng thời kết hợp với nội dung sinh hoạt định kỳ của các chi bộ.

            - Chú trọng kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng các điển hình tiêu biểu; khắc phục triệt để bệnh hình thức, quan liêu, thiếu trung thực trong triển khai thực hiện Chỉ thị này.

            II- NỘI DUNG

            1- Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

            - Đảng bộ cơ quan Ban Dân vận Trung ương tổ chức quán triệt Kế hoạch số 22-KH/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Ban Dân vận Trung ương thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; đồng thời tổ chức sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.

            - Chi ủy, bí thư các chi bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ của vụ, đơn vị có những hình thức sinh hoạt chuyên đề, quán triệt, tuyên truyền các nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị, phù hợp với từng thời điểm của vụ, đơn vị mình.  

            - Có kế hoạch đẩy mạnh việc tuyên truyền các tập thể và cá nhân tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên Tạp chí Dân vận, Trang tin điện tử Dân vận và các phương tiện truyền thông đại chúng khác.

            2- Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan, các chi ủy, bí thư chi bộ bổ sung vào chương trình, kế hoạch công tác hằng năm và nhiệm kỳ sát với 4 nội dung đột phá do Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chỉ đạo để làm chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

            - Xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, nhất là người đứng đầu, trọng tâm vào việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

            - Đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, nhất là phong cách, tác phong công tác gần dân, sát dân, lắng nghe dân, đối thoại với dân, gắn với tư tưởng dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chống bệnh thành tích, hình thức; nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, thực hiện “nói đi đôi với làm”.

            - Nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo tổ chức Công đoàn, Chi đoàn thanh niên cơ quan.

            - Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo Ban và lãnh đạo các vụ, đơn vị trong cơ quan. Gắn việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

            Các chi ủy, bí thư chi bộ hoàn thành việc bổ sung các nội dung đột phá vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nghị quyết đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017 vào tháng 12/2016, hoàn thành việc xây dựng kế hoạch hằng năm vào quý IV của năm trước.    

            3- Bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức gắn với rà soát, bổ sung các quy chế, quy định nội bộ; xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

            - Các cấp ủy, bí thư chi bộ rà soát, bổ sung và hoàn thiện những chuẩn mực theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ cơ quan, chi bộ vụ, đơn vị với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”.

            - Đảng ủy cơ quan phối hợp với lãnh đạo Ban, chi ủy và bí thư các chi bộ phối hợp với lãnh đạo các vụ, đơn vị tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định đối với cán bộ, đảng viên, công chức, nhất là người đứng đầu trong hội họp, đi cơ sở, lễ tân, sử dụng xe và tài sản công; xây dựng các giải pháp cụ thể trong đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, đơn vị. Trước mắt, Lãnh đạo Ban và Đảng ủy cơ quan thống nhất ban hành Quy định "Một số nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đạo đức, phong cách của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức người lao động cơ quan Ban Dân vận Trung ương".

            - Mỗi đảng viên trong Đảng bộ cơ quan xây dựng kế hoạch cá nhân, tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (thời gian thực hiện trong tháng 12/2016). Chi ủy, bí thư các chi bộ trực tiếp quản lý kế hoạch cá nhân của đảng viên; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở và đánh giá kết quả việc thực hiện kế hoạch hằng năm.

            - Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Chấp hành Chi đoàn thanh niên cơ quan hướng dẫn cho đoàn viên xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trực tiếp quản lý kế hoạch cá nhân của đoàn viên; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở và đánh giá kết quả việc thực hiện hằng năm.

            4- Thường xuyên đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt của Đảng bộ cơ quan và các chi bộ

            - Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan, chi ủy và bí thư các chi bộ xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề hằng năm theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Đồng thời đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch, nghị quyết và nội dung sinh hoạt thường xuyên của Đảng bộ cơ quan và chi bộ các vụ, đơn vị; gắn với thực hiện các nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 27/CT-TTg, ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc đy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

            - Chi ủy, bí thư các chi bộ phân công chi ủy viên hoặc đảng viên chuẩn bị các nội dung theo chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để báo cáo, trao đổi trong sinh hoạt đinh kỳ của chi bộ. Xác đnh rõ các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sinh hoạt để triển khai thực hiện trong tháng và thời gian tiếp theo.

            5- Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

     - Thực hiện nghiêm túc Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 06/7/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp.

            - Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện trách nhiệm nêu gương toàn diện trên các mặt: đạo đức, lối sống của bản thân và gia đình; ý thức chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; ý thức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; tự giác rèn luyện tác phong “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”.

            6- Công tác kiểm tra, giám sát; sơ kết, tổng kết và khen thưởng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

            - Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan, chi ủy và bí thư các chi bộ xây dựng và bổ sung vào chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và hằng năm việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; đồng thời thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với từng đảng viên.

            - Quý IV hằng năm, Đảng ủy cơ quan, các chi ủy, bí thư chi bộ đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, xây dựng kế hoạch thực hiện của năm tiếp theo. Riêng năm 2016, báo cáo kết quả thực hiện trong tháng 12.

            - Vào dịp kỷ niệm sinh nhật Bác ngày 19/5 hằng năm, Đảng ủy cơ quan Ban Dân vận Trung ương sẽ tiến hành sơ kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.                         

            III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

            1- Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan, trực tiếp là đồng chí Bí thư Đảng ủy lãnh đạo việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong Đảng bộ cơ quan Ban Dân vận Trung ương; giao đồng chí phụ trách công tác tuyên giáo Đảng ủy cơ quan là đầu mối thường trực, giúp việc. Các chi ủy, bí thư chi bộ trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở các chi bộ.

            2- Chi ủy, bí thư các chi bộ căn cứ Kế hoạch này chủ động triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện cụ thể của vụ, đơn vị. Định kỳ cuối năm, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW được đưa vào một mục trong báo cáo tổng kết công tác chi bộ của vụ, đơn vị.

            3- Ban Chấp hành Công đoàn, Chi đoàn thanh niên cơ quan xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện trong tổ chức mình; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở và đánh giá kết quả việc thực hiện hằng năm báo cáo Đảng ủy cơ quan.

    4- Phương pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”. Thực hiện trách nhiệm nêu gương, trước hết là tập thể lãnh đạo Ban, Ban Thường vụ, Đảng ủy cơ quan và người đứng đầu các vụ, đơn vị.

            Quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, có những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung, các chi bộ phản ánh kịp thời về Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan (qua đồng chí phụ trách công tác tuyên giáo của Đảng ủy) để nghiên cứu và điều chỉnh.

            Kế hoạch này được phổ biến đến đảng viên các chi bộ.

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất