Thứ Tư, 21/2/2024
TP. Hồ Chí Minh: Tạo chuyển biến rõ rệt trong học tập và làm theo Bác

Theo Phó ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Võ Thị Ánh Tuyết, kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 năm 2017 gồm 7 nội dung trọng tâm, bao gồm: Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, đẩy mạnh việc học tập và làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố; gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt và vận dụng sâu sắc, cụ thể tư tưởng của Người qua tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” và “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu; tổ chức tọa đàm “Nâng cao trách nhiệm thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức tại TP. Hồ Chí Minh”; sơ kết, biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục đẩy mạnh việc giáo dục, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên và tập trung thực hiện có hiệu quả những nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ rệt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Đại diện các đơn vị tham dự hội nghị đã thảo luận, nêu một số kinh nghiệm trong thực hiện Chỉ thị 05 tại địa phương, đơn vị mình và kiến nghị nhiều giải pháp nhằm đưa các nội dung của Chỉ thị 05 đi vào thực tế phát huy được sức mạnh tổng hợp, tạo ra những mô hình, cách làm hay thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân cùng tham gia, trở thành một hoạt động thường xuyên, có ý nghĩa thúc đẩy sự phát triển trên các mặt của đời sống xã hội.

Nguồn: sggp.vn, 17/4/2017

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác