Thứ Hai, 27/5/2019
Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW: Từng bước tạo chuyển biến tích cực với mỗi cán bộ, đảng viên

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.


 Đồng chí Võ Văn Văn Thưởng phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Phạm Tấn Công cho biết, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã được Đảng ủy Khối và các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai nghiêm túc, đảm bảo đúng tiến độ và ngày càng có chiều sâu các nội dung theo kế hoạch, hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW 2 năm qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ về sản xuất kinh doanh của từng đơn vị và của toàn Đảng bộ Khối. Chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chất lượng tổ chức cơ sở đảng được nâng lên, vai trò lãnh đạo của Đảng được khẳng định, tạo tiền đề quan trọng để hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, hàng ngày, từng bước tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của mỗi tổ chức, mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động trong Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Phong trào thi đua lao động sáng tạo được triển khai mạnh mẽ, với nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật áp dụng trong sản xuất, kinh doanh đã tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, tiết kiệm chi phí và làm lợi cho các doanh nghiệp hàng trăm tỷ đồng mỗi năm; góp phần từng bước khắc phục các hạn chế, yếu kém và đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, doanh nghiệp, đem lại những kết quả đáng khích lệ: các chỉ số sản xuất kinh doanh đều tăng trưởng tốt, lợi nhuận hợp nhất năm 2017 tăng 32%, đạt trên 131 nghìn tỷ đồng; tổng nộp ngân sách nhà nước năm 2017 tăng 12%, đạt trên 220 nghìn tỷ đồng, chiếm gần 20% tổng thu ngân sách quốc gia.

Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế còn tồn tại trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW thời gian qua, đó là việc rà soát, bổ sung các chuẩn mực đạo đức, lối sống, đạo đức nghề nghiệp theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số đơn vị còn chậm, nội dung còn dài, khó nhớ, khó thực hiện; việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo chưa được thường xuyên liên tục...

Thời gian tới, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương xác định đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, trở thành ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đảng ủy Khối và các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo phát động và triển khai đợt thi đua học tập và làm theo Bác, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.

Hằng năm, triển khai trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan đơn vị thực hiện đăng ký nội dung học tập và làm theo Bác, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; tiếp tục lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm thuộc lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sống để bàn biện pháp khắc phục phấn đấu, khắc phục, tạo chuyển biến, đẩy lùi, tiến tới giải quyết dứt điểm trong một thời gian nhất định...

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã đạt được; biểu dương, khen ngợi các tập thể và cá nhân xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian qua.

Trên cơ sở nhất trí với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Đảng ủy Khối đã xác định, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh cần lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW gắn chặt với việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương, nhất là thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến ”, “tự chuyển hóa ” trong nội bộ” gắn với việc Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII về “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”, Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

Trọng tâm là kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý của các doanh nghiệp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, có năng lực, tiên phong, gương mẫu, biết đặt lợi ích của tập thể, quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân.

Trong triển khai cần kiên trì vận dụng phương pháp quản trị tiên tiến, kiểm soát nội bộ có hiệu quả trong việc phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, xung đột lợi ích; tình trạng cán bộ lãnh đạo, quản lý của doanh nghiệp nhà nước móc ngoặc với cán bộ, công chức nhà nước tiêu cực và khu vực kinh tế tư nhân để hình thành "nhóm lợi ích", "sân sau", lạm dụng chức vụ, quyền hạn thao túng hoạt động của doanh nghiệp, trục lợi cá nhân, tham nhũng, lãng phí, gây tổn hại cho Nhà nước và doanh nghiệp.

Đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý cùng với việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước, tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng; tăng cường, công khai minh bạch theo quy định của pháp luật, phát huy vai trò của các cơ chế giám sát đối với việc cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động, giữ vững ổn định chính trị - xã hội. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các tập thể và cá nhân.

Đồng chí nêu rõ: "Trong Chỉ thị 05, có nêu một tư tưởng rất quan trọng, đó là thước đo quan trọng đối với thực hiện Chỉ thị là làm sao thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối, của các doanh nghiệp phải được từng bước nâng lên". Hoạt động của doanh nghiệp phải hiệu quả hơn, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển kinh tế nước nhà. Đời sống của người lao động phải được nâng lên. Tổ chức đảng phải trong sạch, vững mạnh. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ phải được nâng lên. Giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh. Vì vậy, phải chú trọng việc đăng ký và làm theo của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, của người đứng đầu các đơn vị. Tiếp tục lựa chọn những vấn đề quan trọng, những việc nổi cộm, bức xúc để tập trung tổ chức xử lý, giải quyết có kết quả.

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh Đảng ủy Khối tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy các kết quả đã đạt được để thực hiện tốt phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phong trào tương thân, tương ái theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong Đảng bộ; góp phần thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ.

Thực hiện nghiêm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, Quy định về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, Quy định về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên...

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng đơn vị theo hướng sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện; xây dựng ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trách nhiệm cá nhân, đổi mới lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng hoàn thiện nhân cách, phát triển con người theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.


 Đồng chí Võ Văn Thưởng trao Bằng Khen cho đại diện các tập thể điển hình

Lãnh đạo các đơn vị ban hành quy định về việc thực hiện nghiêm túc các chuẩn mực đạo đức. Lấy kết quả phấn đấu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và ý thức trách nhiệm cá nhân của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo Bác; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện các nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị...

Tại Hội nghị, Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức tọa đàm với chủ đề "Học và làm theo Bác" với sự tham gia của Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương, người có hơn 40 năm nghiên cứu về cuộc đời, tư tưởng, sự nghiệp của Bác; các tấm gương tiêu biểu trong học và làm theo Bác của Đảng ủy Khối. Tọa đàm đã khắc họa, chia sẻ những câu chuyện, những bài học, kinh nghiệm quý trong học và làm theo Bác gắn với thi đua nâng cao năng suất lao động gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối Phạm Viết Thanh đã phát động trong toàn Đảng bộ Khối đợt thi đua học tập và làm theo Bác, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã khen thưởng 14 tập thể, 17 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong 2 năm (2016-2017) thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Nguồn: baotintuc.vn, ngày 12/9/2018

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất