Thứ Tư, 29/5/2024
 • Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương

  Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các văn bản có liên quan, ngày 10/3/2022, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã ban hành Chuyên đề năm 2022 “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương”.

 • 70 năm tác phẩm 'Tự phê bình và phê bình' của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  70 năm đã trôi qua, nhưng những nội dung Bác đã đề cập trong tác phẩm “Tự phê bình và phê bình” vẫn luôn nóng hổi tính thời sự và có giá trị thiết thực.

 • “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

  Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương đã biên soạn, ban hành tài liệu chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

 • Hà Nội đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức

  Sáng 15/10, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch số 39-KH/TU ngày 21/9/2021 của Thành ủy Hà Nội thực hiện Kết luận số 01 - KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác tôn giáo

  (Danvan.vn) Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho các thế hệ sau di sản tư tưởng quý báu về nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, giáo lý các tôn giáo dù khác nhau nhưng đều có điểm chung là đề cao tính nhân đạo, hướng thiện của con người. Người viết “Chúa Giêsu dạy: Đạo đức là bác ái. Phật Thích Ca dạy: Đạo đức là từ bi. Khổng tử dạy: Đạo đức là nhân nghĩa”. Tựu chung lại, tư tưởng bác ái của Chúa Giêsu, tư tưởng từ bi, hỉ xả, vô ngã vị tha của Đức Phật và tư tưởng nhân nghĩa của Khổng Tử có sự tương đồng với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Người trân trọng và đề cao nhân cách, sự đóng góp của các vị sáng lập tôn giáo đối với sự tiến bộ của nhân loại và đề nghị mọi người học tập, noi gương.

 • Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng

  Ngày 27/7, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 16- HD/BTGTW về học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. 

 • Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động lập pháp, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  (Danvan.vn) Nhân dịp 5 năm sơ kết thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/6/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, GS, TS Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam đã có bài viết có tiêu đề “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động lập pháp, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Trang tin Dân vận trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết.

 • Hội thảo "Con đường tự học của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bài học và liên hệ bản thân"

  (Danvan.vn) Sáng 30/6 tại Hà Nội, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học chủ đề “Con đường tự học của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Bài học và liên hệ bản thân”. GS.TS. Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam và GS.TS. Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Khuyến học Việt Nam chủ trì Hội thảo.

 • Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới

  Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người “là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”(1).

 • Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)

  (Danvan.vn) Sáng ngày 12/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị.

 • Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

  (Danvan.vn) Sáng ngày 12/6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dự và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trang tin Dân vận trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng.

 • Tỏa sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khơi dậy và thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

  Nhân dịp sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016, của Bộ Chính trị, “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có bài viết với tiêu đề “Tỏa sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khơi dậy và thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Trang tin điện tử Dân vận trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết quan trọng của Chủ tịch nước.

 • TP. Hồ Chí Minh tổ chức kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

  Sáng 5/6, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2021).

 • Bác Hồ - Người đi tìm hình của Nước

  Ngày 5/6, kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Trên hành trình dài đằng đẵng 30 năm tìm đường cứu nước, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã phải trải qua vô vàn khó khăn, gian khổ.

 • Bến Tre: Lan tỏa những gương điển hình học và làm theo Bác

  Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05), tỉnh Bến Tre đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Trong đó, vai trò trách nhiệm, tính nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cấp ủy đã tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ tại cơ quan, đơn vị và địa phương.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Xem nhiều nhất