Thứ Tư, 19/6/2024
Bắc Ninh: Hội thảo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới


Đồng chí Nguyễn Công Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì.

Những năm qua, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị Bắc Ninh từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên được quan tâm, lãnh chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả. Bên cạnh việc tham mưu với Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác dân vận; Ban Dân vận Tỉnh ủy đã chú trọng công tác kiểm tra, đôn đốc, sơ tổng kết, quan tâm giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, bức xúc của nhân dân, chú trọng củng cố, kiện toàn về tổ chức, bộ máy và bồi dưỡng, tập huấn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào thi đua Dân vận khéo, xây dựng các mô hình, điển hình về công tác dân vận; công tác dân vận của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, góp phần tạo sự đồng thuận trong Đảng, xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân vận của các cấp ủy, tổ chức Đảng trên địa bàn còn một số tồn tại, hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu tình hình mới. 

28 bài tham luận gửi về hội thảo và các ý kiến đóng góp trực tiếp đã tập trung vào các nội dung: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận; Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong các tổ chức đoàn thể; Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng với công tác dân vận; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua Dân vận khéo và một số kiến nghị, đề xuất thời gian tới.

Qua đó, làm rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng công tác dân vận của Đảng trong giai đoạn mới; Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu trong lãnh chỉ đạo thực hiện công tác dân vận; đánh giá đúng thực trạng tình hình nhân dân và công tác dân vận của các cấp ủy, tổ chức Đảng hiện nay, nhất là những tồn tại, hạn chế và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp khắc phục. 

(bacninhtv.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất