Thứ Sáu, 21/6/2024
Nghiệm thu cấp nhà nước Đề tài độc lập cấp Quốc gia về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận
 

Quang cảnh Hội nghị nghiệm thu Đề tài


Hội đồng nghiệm thu gồm 9 thành viên do GS, TS. Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm Chủ tịch Hội đồng. Dự buổi nghiệm thu có các đồng chí: Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Hà Ngọc Anh, Nguyên Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Lâm Văn Đoan, Trợ lý của đồng chí Trương Thị Mai; PGS, TS. Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; cán bộ, chuyên viên Vụ Nghiên cứu, Ban Dân vận Trung ương; đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ và thành viên Ban Chủ nhiệm đề tài. 

Tại Hội nghị nghiệm thu Đề tài, đồng chí Hà Ngọc Anh, Nguyên Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương thay mặt Ban Chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu. Theo đó, đề tài nghiên cứu, bổ sung, phát triển lý luận về dân vận, công tác dân vận (CTDV), đồng thời, làm rõ những tác động của phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế đối với CTDV và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với CTDV, những kinh nghiệm về cách lãnh đạo của một số nước đối với công tác vận động quần chúng và những giá trị gợi mở đối với Việt Nam.

Không chỉ tổng hợp, phân tích, hệ thống đầy đủ và đồng bộ các phương thức lãnh đạo của Đảng đối với CTDV từ khi thành lập đến nay, đề tài tập trung phân tích, đánh giá thực trạng phương thức lãnh đạo của Đảng về CTDV trong quá trình đổi mới; chỉ ra ưu, khuyết điểm, nguyên nhân và những vấn đề đặt ra cần giải quyết trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về CTDV của Đảng trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế. Từ đó, nghiên cứu đưa ra những dự báo về các nhân tố tác động đến việc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với CTDV trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế; đề xuất quan điểm và các giải pháp khả thi.

 

Đồng chí Hà Ngọc Anh báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài


Trên cơ sở kết quả nghiên cứu đề tài, Ban Chủ nhiệm Đề tài đề xuất 28 kiến nghị liên quan tới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với CTDV trong thời gian tới, trong đó: 13 kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư; 04 kiến nghị với Đảng đoàn Quốc hội; 11 kiến nghị với Ban cán sự đảng Chính phủ. Kết quả nghiên cứu của đề tài đã được chắt lọc đưa vào nội dung Dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng về CTDV.

Theo kết quả nghiên cứu của Đề tài, trong thời kỳ đổi mới (từ năm 1986 đến nay), Đảng lãnh đạo CTDV trên 5 phương thức cơ bản, đó là: Đảng lãnh đạo CTDV bằng cương lĩnh, nghị quyết, chiến lược, các định hướng lớn về chính sách và chủ trương lớn đối với CTDV; Đảng lãnh đạo CTDV thông qua công tác tuyên truyền, vận động đối với tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị và xã hội về quan điểm, chủ trương của Đảng về CTDV; Đảng lãnh đạo CTDV bằng công tác tổ chức, cán bộ đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị, các tổ chức, cơ quan chuyên trách làm CTDV; Đảng lãnh đạo CTDV thông qua vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; Đảng lãnh đạo CTDV thông qua công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng.  

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu nhận xét, đánh giá Đề tài được thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm, vượt tiến độ, huy động được trí tuệ của các chuyên gia, nhà khoa học và tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học. Nội dung Đề tài được triển khai logic, bố cục chặt chẽ, các giải pháp đưa ra có tính khả thi cao.

Đề tài có 4 nội dung đóng góp mới, nổi bật như: Bổ sung, phát triển lý luận về dân vận, CTDV, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với CTDV (đưa ra khái niệm mới về CTDV có tính khái quát đáp ứng tình hình mới), đồng thời, làm rõ những tác động của phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế đối với CTDV và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với CTDV. Hệ thống hóa phương thức lãnh đạo của Đảng đối với CTDV từ khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đến nay. Kết quả nghiên cứu được chắt lọc tham gia xây dựng nội dung Văn kiện Đại hội XIII của Đảng về CTDV. Đề xuất quan điểm và hệ thống giải pháp đồng bộ về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với CTDV trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.

 

 PGS, TS. Tạ Ngọc Tấn, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu phát biểu kết luận


Phát biểu kết luận tại Hội nghị nghiệm thu, PGS, TS. Tạ Ngọc Tấn, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đánh giá Đề tài “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, định hướng XHCN và hội nhập quốc tế” được thực hiện công phu, bài bản và khoa học. Kết quả đáp ứng tốt  yêu cầu đặt ra và có nhiều vượt trội như hoàn thành vượt tiến độ, số lượng bài báo khoa học vượt chỉ tiêu, tổng số phiếu điều tra xã hội học lớn so với quy mô đề tài cấp nhà nước... Đề tài được áp dụng trong thực tiễn sẽ đóng góp thiết thực cho CTDV.

 

Hội đồng nghiệm thu và các thành viên Ban Chủ nhiệm, bộ phận thư ký Đề tài


Hội đồng đã thống nhất đánh giá Đề tài đạt mức xuất sắc; đồng thời, đóng góp một số ý kiến để Ban chủ nhiệm Đề tài hoàn thiện nội dung, nâng cao chất lượng Đề tài.


Tin và ảnh: Ngọc Mai


Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất