Thứ Ba, 23/7/2024
Nghiệm thu Đề án “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài”


Đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương 
và các đại biểu chúc mừng đồng chí Nguyễn Đăng Hùng và các thành viên bảo vệ thành công đề án


Hội đồng nghiệm thu Đề án gồm 7 thành viên, do PGS.TS. Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương làm Chủ tịch Hội đồng.

Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu chính của đồng chí Nguyễn Đăng Hùng, Chủ nhiệm Đề án cho thấy: Người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và là nguồn lực quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Để thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng đối với người Việt Nam ở nước ngoài và công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, nhóm tác giả triển khai nghiên cứu đề án “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài”.

Đề án đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động của hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài, những kết quả tiêu biểu, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm. Đồng thời, đánh giá thực trạng công tác lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo tổ chức thực hiện của Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân đối với công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài, hoạt động của hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài. Từ đó, đề xuất các giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả hoạt động của hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài trong thời gian tới.

Tại Hội nghị nghiệm thu, Chủ tịch và các thành viên Hội đồng nghiệm thu thống nhất đánh giá: Các nhiệm vụ do đề án đặt ra đã được Ban chủ nhiệm giải quyết cơ bản theo đúng định hướng, mục tiêu, đạt được những kết quả quan trọng. Qua các sản phẩm của đề án cho thấy Chủ nhiệm đề án đã nghiêm túc, trách nhiệm tiếp thu, bổ sung các nội dung góp ý của Hội đồng cơ sở. Sản phẩm được thực hiện với hàm lượng thông tin phong phú, phản ánh các kết quả nghiên cứu ở cả khía cạnh lý luận và thực tiễn. Các chuyên đề khoa học với 21 bài viết có hàm lượng khoa học cao, được nhìn nhận, đánh giá đa chiều, có sự tham gia của nhiều nhà khoa học, chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động của hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài.

Nội dung nhận định, đánh giá và đề xuất giải pháp có tính thực tiễn cao, đề án góp phần nghiên cứu, tổng kết những kết quả, kinh nghiệm, bài học thực tiễn, chỉ ra những hạn chế, yếu kém, từ đó kiến nghị, đưa ra một số giải pháp để làm tốt công tác dân vận của Đảng nói chung, công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài nói riêng, qua đó phát huy tốt các tiềm năng, thế mạnh của người Việt Nam ở nước ngoài.

Trên cơ sở đó Hội đồng đã nghiệm thu đề án “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài” đạt loại Khá./.

TN

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất