Chủ Nhật, 21/7/2024
Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh - Kết quả và kinh nghiệm ở Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương

Những năm qua, Đảng ủy Khối đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt mục đích, ý nghĩa, nội dung và yêu cầu của công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo”, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đảng ủy Khối theo lời dạy của Bác Hồ “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

Đảng ủy Khối đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc thực hiện công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” như: Nghị quyết chuyên đề về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương”; xây dựng Quy chế công tác dân vận của Đảng bộ Khối; ban hành Kết luận “về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”… Đồng thời xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong Đảng bộ Khối, ban hành văn bản hướng dẫn các tiêu chí cơ bản đánh giá điển hình “Dân vận khéo” trong Đảng bộ Khối để các đảng ủy trực thuộc làm cơ sở đánh giá, công nhận và khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào ở đảng bộ mình. Năm 2020, Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng 46 tập thể và 25 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020. Hằng năm, Đảng ủy Khối giao cho Ban Dân vận thẩm định hồ sơ đề nghị Ban Dân vận Trung ương xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” cho các cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho công tác dân vận của Đảng.

Công tác tuyên truyền về phong trào thi đua “Dân vận khéo” được Tạp chí điện tử của Đảng ủy Khối và các tạp chí, trang thông tin điện tử của các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối hằng năm đăng tải trên 3.000 tin, bài phản ánh kịp thời tình hình thời sự và hoạt động của các tổ chức đảng, phong trào thi đua lao động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối; biên tập, phát hành thông tin chuyên đề phục vụ sinh hoạt chi bộ hằng tháng.

Việc xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy, kiện toàn đội ngũ cán bộ các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác dân vận trong tình hình mới được các cấp ủy đảng quan tâm, chú trọng. 38/38 đảng ủy trực thuộc có tổ chức công đoàn trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các bộ, ngành khác nhau; có 11/38 đảng ủy trực thuộc có Hội Cựu chiến binh; có 38/38 đảng ủy trực thuộc có tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trực thuộc Đoàn Thanh niên Khối. Ban Dân vận Đảng ủy Khối thực hiện nhiệm vụ tham mưu với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận. Các đảng ủy trực thuộc phân công cấp ủy viên phụ trách công tác dân vận và bố trí cán bộ tham mưu, theo dõi về công tác dân vận; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí cán bộ trẻ, có năng lực về trình độ lý luận chính trị và chuyên môn đảm nhận công tác ở các tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Các cấp ủy đã ban hành nghị quyết, chỉ thị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội nhiệm kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp, đơn vị.


 Công nhân sản xuất tại Công ty cổ phần May Chiến Thắng 

Phát huy quyền làm chủ của người lao động trong doanh nghiệp, các cấp ủy đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Tổ chức Hội nghị người lao động hằng năm, ký kết thỏa ước lao động tập thể, tổ chức đối thoại định kỳ và đối thoại đột xuất giữa lãnh đạo doanh nghiệp với người lao động. Tính riêng trong giai đoạn  2021 - 2022, đã có 91% các  doanh nghiệp trong Khối tổ chức hội nghị đối thoại, trong đó có 1.838 lượt bí thư cấp ủy đối thoại với đại diện người lao động, 11.251 lượt tổng giám đốc/giám đốc, 945 lượt chủ tịch công đoàn đối thoại trực tiếp với người lao động; có 111 cuộc đối thoại khi một bên có yêu cầu. Quan tâm giải quyết các kiến nghị, đề xuất về những vấn đề liên quan đến công việc, quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động; nghĩa vụ, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người lao động; thực hiện tốt chế độ tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, không để đơn thư tồn đọng, kéo dài, vượt cấp. Giai đoạn 2020 - 2022, trong toàn Đảng bộ Khối không có khiếu kiện đông người, không có đình công, lãn công của người lao động.

Thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động các cấp đã tuyên truyền sâu rộng, đồng bộ, sáng tạo gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo” tạo cho Cuộc vận động có sức lan tỏa mạnh mẽ trong các doanh nghiệp. Quan tâm sản xuất hàng hóa cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước, đặc biệt là thị trường vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, bảo đảm cung ứng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu như lương thực, thực phẩm, điện, xăng dầu, bưu chính viễn thông, ngân hàng,…

Trên lĩnh vực sản xuất kinh doanh, thực hiện nhiệm vụ chính trị của các doanh nghiệp, các cấp ủy đảng trực thuộc Đảng bộ Khối đã chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất, tập trung phát triển thị trường nội địa, tăng cường công tác đầu tư và xuất khẩu; thực hiện nâng cao năng suất lao động, chú trọng hiệu quả công tác, triệt để tiết kiệm nguyên, nhiên liệu gắn với việc phòng chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Giai đoạn 2020 - 2022, trong toàn đảng bộ có 170.820 công trình, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học - công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trị giá trên 711.400 tỷ đồng, tiết kiệm, làm lợi cho doanh nghiệp, đơn vị hàng nghìn tỷ đồng.

Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc tiếp tục tập trung chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện cơ cấu lại doanh nghiệp thích ứng tốt với trạng thái bình thường mới. Trong 9 tháng đầu năm 2022, các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối đã duy trì tốt nhịp độ sản xuất kinh doanh, tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2021, đóng góp có hiệu quả cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tổng doanh thu các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối ước đạt 1,47 triệu tỷ đồng, tăng 38,14%; lợi nhuận trước thuế của các đơn vị trong Khối ước đạt 154,36 nghìn tỷ đồng, tăng 21,37%; nộp ngân sách nhà nước của các đơn vị trong Khối ước đạt 215,14 nghìn tỷ đồng, tăng 29,65% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong công tác an sinh xã hội; công tác phòng, chống và khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Đảng ủy Khối đã ban hành nhiều văn bản để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc thực hiện tốt công tác chỉ đạo phòng, chống dịch, chăm lo sức khỏe cho người lao động, duy trì, ổn định sản xuất kinh doanh; hỗ trợ công tác phòng, chống dịch như: ủng hộ Quỹ vắc-xin; hỗ trợ vật tư, thiết bị y tế cho một số bệnh viện, cơ sở y tế điều trị bệnh nhân COVID-19 và một số tỉnh, thành phố trong cả nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh; các chế độ, chính sách hỗ trợ đối với người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội. Giai đoạn 2020 - 2022, các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối tiếp tục triển khai thực hiện công tác an sinh xã hội, thăm hỏi động viên các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn cả nước; ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19... với tổng số tiền gần 10.000 tỷ đồng.

Mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh của một số đơn vị trong Khối vẫn còn gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19 nhưng việc làm, chế độ chính sách của người lao động cơ bản được đảm bảo. Thu nhập bình quân của người lao động trong toàn Khối 9 tháng đầu năm 2022 là 16,77 triệu đồng/người/tháng. Các doanh nghiệp trong Khối thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội; đồng thời có những chế độ chính sách thỏa đáng đối với người lao động.

Trên lĩnh vực văn hóa doanh nghiệp, Đảng ủy Khối đã ban hành nhiều văn bản, quy định nhằm chỉ đạo, hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, là tiền đề để các đảng ủy trực thuộc xây dựng các quy chế, quy định về văn hóa công sở. Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 06-KL/ĐUK, ngày 08/6/2012 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng Khối Doanh nghiệp Trung ương trong xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp, văn hóa công sở”, 38/38 đảng ủy trực thuộc đã chủ động xây dựng, rà soát, bổ sung quy chế, quy định về xây dựng văn hóa công sở gắn với xây dựng chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, người lao động. Nhiều doanh nghiệp xây dựng được nội dung, thiết chế văn hóa doanh nghiệp tại doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị với nhiều mô hình, cách làm hay, phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị. Các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thu hút đông đảo cán bộ, người lao động tham gia. Hằng năm, các doanh nghiệp, đơn vị thuộc Khối tổ chức nhiều hội thi, hội thao, hội diễn, các hoạt động tập thể… nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Khối và của đơn vị, tạo không khí thi đua sôi nổi, nâng cao tinh thần cho người lao động, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, đơn vị.

Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương nơi các doanh nghiệp đứng chân để thực hiện các dự án đầu tư, công trình phục vụ quốc phòng, an ninh. Nhiều doanh nghiệp, đơn vị thuộc Đảng bộ Khối đã hỗ trợ xây dựng các công trình trên huyện đảo Trường Sa và tại các địa phương khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, biên giới; hỗ trợ gia đình cán bộ, chiến sỹ, ngư dân bám biển... với tổng kinh phí hàng ngàn tỷ đồng. Một số công trình, dự án phục vụ quốc phòng, an ninh đã được triển khai thực hiện, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế, xã hội ở các địa phương và bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo của Tổ quốc. Hằng năm, Đảng ủy Khối đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải quân và các đơn vị liên quan tổ chức các chuyến đi thăm, tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1… với tổng giá trị đến nay ước tính hàng trăm tỷ đồng.

Những năm qua, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh gắn với các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được các tập đoàn, tổng công ty trong Đảng bộ Khối triển khai tích cực, tiêu biểu như: Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội vận động đoàn viên, hội viên phát động các phong trào thi đua, phát huy các ý tưởng sáng tạo, sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong lao động sản xuất, góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của đơn vị, khẳng định vai trò trụ cột của Tập đoàn đối với nền kinh tế, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, gắn với nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn và chủ quyền biển đảo của Tổ quốc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khai thác dầu khí ở thềm lục địa của Việt Nam.

Đảng ủy Tổng công ty Hàng không đã lãnh đạo tổ chức vận chuyển hơn 15.000 lượt cán bộ y tế, cán bộ hậu cần; vận chuyển miễn cước 260 tấn trang thiết bị vật tư y tế phòng chống dịch tại các “điểm nóng” như: TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Tháp và các tỉnh thành trong cả nước; thực hiện các chuyến bay đặc biệt chuyên chở đội ngũ y, bác sĩ ghép tạng xuyên Việt và hỗ trợ tối đa các thủ tục vận chuyển mô tạng và miễn phí ghế ngồi cho thùng đựng mô tạng của Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia cho người dân mắc bệnh hiểm nghèo...

Đảng ủy Tổng công ty Đường sắt chỉ đạo việc cung cấp dịch vụ bán vé nguyên khoang, nguyên toa cùng chính sách giảm giá từ 10% đến 15% và miễn phí suất ăn trên tàu; phối hợp với đối tác phát hành “Sổ tay du lịch” miễn phí cho khách đi tàu, sản xuất các chương trình, in báo ảnh nhằm tuyên truyền về các sản phẩm, dịch vụ mới, giới thiệu các địa danh ở các địa phương có đoàn tàu đi qua.

Đảng ủy Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đã lãnh đạo ngân hàng hỗ trợ kịp thời 130 tấn gạo để phát cho 26.000 người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Giai đoạn 2020 - 2022 đã thực hiện công tác an sinh xã hội tại nhiều địa phương nghèo, vùng sâu, vùng xa trong cả nước với tổng số tiền trên 1.200 tỷ đồng. Trong đó, xây dựng 2.022 căn nhà ở cho người nghèo, 75 công trình trường học, 09 trạm y tế, 06 nhà văn hóa, 06 đường giao thông nông thôn cho các địa phương khó khăn trong cả nước.

Đảng ủy Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội phát động phong trào đề cao giá trị đạo đức nghề nghiệp, văn hóa ứng xử và tinh thần trách nhiệm của người cán bộ ngân hàng đối với khách hàng và nhân dân; tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, riêng năm 2021 đã ủng hộ an sinh xã hội với tổng số tiền 723 tỷ đồng, trong đó có 381 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19.

Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam lãnh đạo việc động viên tinh thần và vật chất đối với người lao động vừa phòng chống dịch, vừa lao động sản xuất theo phương án “3 tại chỗ” sản xuất các mặt hàng thiết yếu phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 như: Nước rửa tay khô, bột CloraminB, ô xy dùng cho máy trợ thở... để phục vụ công tác phòng chống dịch; tham gia hỗ trợ trang thiết bị, vật tư phòng chống dịch cho các đơn vị trực thuộc và nhân dân địa phương một số tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19 trị giá nhiều tỷ đồng.

Đảng ủy Tập đoàn Dệt May Việt Nam lãnh đạo Công đoàn Dệt May phối hợp với Hiệp hội Dệt May Việt Nam ký kết Thỏa ước Lao động tập thể ngành với nhiều nội dung có lợi cho người lao động. Đảng ủy, các tổ chức chính trị - xã hội đã làm tốt công tác tư tưởng, công tác dân vận, vượt qua khó khăn thách thức do đại dịch COVID-19, tích cực tham gia các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, góp phần vào việc hoàn thành vượt mức chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Qua quá trình lãnh đạo tổ chức thực hiện công tác dân vận, phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã rút ra những bài học kinh nghiệm quý sau:

Một là, Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo, các đảng ủy trực thuộc thực hiện nghiêm túc công tác phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy chế, quy định của Trung ương và của Đảng ủy Khối về công tác dân vận; cụ thể hóa các nghị quyết, quy chế, quy định của Trung ương về công tác dân vận phù hợp với từng doanh nghiệp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp.

Hai là, tuyên truyền về các mục tiêu, quan điểm của Đảng trong việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”; đẩy mạnh phong trào thi đua“Dân vận khéo” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong toàn Đảng bộ Khối.

Ba là, chỉ đạo việc đổi mới nội dung và hình thức hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp sát với tình hình thực tiễn. Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát và phản biện, tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng doanh nghiệp, đơn vị.

Bốn là, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và Quy định của Đảng ủy Khối về trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục phát huy vai trò của công chức, viên chức, người lao động trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng tổ chức đảng và các tổ chức chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh.

Năm là, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện kiểm tra, giám sát về công tác dân vận; chú trọng việc sơ kết, tổng kết việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” để kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng, tạo sức lan tỏa trong doanh nghiệp, đơn vị.

Trong giai đoạn mới, để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, Đảng bộ Khối xác định phải quan tâm lãnh đạo, thực hiện tốt công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo”, qua đó đã đề ra những yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, các cấp ủy đảng quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận một cách nghiêm túc, bài bản, cụ thể và phù hợp với thực tiễn của từng doanh nghiệp, đơn vị gắn với quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy chế, quy định của Trung ương, của Đảng ủy Khối về công tác dân vận.

Thứ hai, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện công tác dân vận; trong phát huy quyền làm chủ của người lao động; trong giám sát và phản biện, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; trong tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của người lao động, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện kéo dài, phức tạp ở doanh nghiệp, đơn vị.

Thứ ba, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và chủ trương các doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau. Thực hiện công tác an sinh xã hội, giúp đỡ các địa phương nghèo, bị ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh trong cả nước.

Thứ tư, thường xuyên tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng phương pháp “Dân vận khéo” cho cán bộ làm công tác dân vận, đoàn thể; xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức trong doanh nghiệp có phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân” và có phẩm chất của người cán bộ dân vận “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”.

Thứ năm, chú trọng xây dựng và nhân rộng các điển hình “Dân vận khéo”; động viên, khuyến khích, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu để nâng cao hiệu quả công tác dân vận; tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương./.

Nguyễn Long Hải

Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương        

 

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất