Thứ Tư, 19/6/2024
Bình Thuận: Thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở


Đồng thời xác định trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật. Nâng cao nhận thức về Luật và trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc thi hành Luật. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, báo cáo cấp có thẩm quyền kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Luật.

Về nội dung thực hiện, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và tập huấn nội dung Luật bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến. Thời gian thực hiện năm 2023 (sau khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở). Sở Tư pháp phối hợp tổ chức tuyên truyền Luật và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật trên các phương tiện thông tin đại chúng...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao thủ trưởng các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương, lồng ghép với kế hoạch thực hiện nhiệm vụ được giao đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Giao Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện và tổng hợp kết quả, báo cáo Bộ Nội vụ (đồng thời gửi UBND tỉnh) theo yêu cầu...

(baobinhthuan.com.vn) 


Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất