Thứ Tư, 19/6/2024
Gia Lai: Triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Kế hoạch nhằm xác định cụ thể nội dung công việc phải triển khai thực hiện, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật trên phạm vi toàn tỉnh bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, nâng cao nhận thức về quyền và trách nhiệm của các ngành, nhân dân và các địa phương trong việc thi hành quy định pháp luật mới về phát huy dân chủ ở cơ sở.

Nội dung thực hiện Kế hoạch gồm: Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và tập huấn nội dung Luật, các văn bản quy định chi tiết Luật. Xây dựng văn bản quy định chi tiết, biện pháp thi hành Luật; đề xuất ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp; xây dựng Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở. Sở Tư pháp chủ trì rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành liên quan đến thực hiện dân chủ ở cơ sở, báo cáo UBNDD tỉnh để tổng hợp, báo cáo Bộ Nội vụ. Tổ chức theo dõi, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo kết quả thi hành Luật.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu việc thực hiện Kế hoạch phải đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các tổ chức liên quan trong việc triển khai thi hành Luật. Cơ quan chủ trì phải chủ động, chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan để bảo đảm công việc triển khai thuận tiện, đầy đủ, đạt yêu cầu. Cơ quan phối hợp phải chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, công việc do cơ quan chủ trì yêu cầu. Bên cạnh đó cần xác định lộ trình công việc cụ thể để Luật và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật được thực hiện thống nhất, đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh đúng yêu cầu của cấp trên. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn kịp thời, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện triển khai thi hành Luật.

Sở Nội vụ có trách nhiệm giúp UBND tỉnh tổng hợp, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch này; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện, đề xuất xử lý các vấn đề phát sinh. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch để triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở bảo đảm hiệu quả, thiết thực./.

(gialai.gov.vn) 

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất