Thứ Ba, 23/7/2024
Triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Người dân tham gia góp ý các vấn đề ở địa phương


Kế hoạch xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong triển khai thi hành Luật, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả. Cùng với đó, xác định trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành tỉnh và các địa phương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật trên địa bàn tỉnh. Đồng thời nâng cao nhận thức về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc thi hành Luật.

Theo đó, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh; doanh nghiệp nhà nước; UBND cấp huyện, cấp xã; các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến hoặc trực tiếp để quán triệt, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Thời gian thực hiện trong quý II, quý III năm 2023.

Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên phối hợp với Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan thường xuyên đăng tải tài liệu giới thiệu, tuyên truyền Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; hướng dẫn các cơ quan thông tin, tuyên truyền tổ chức tuyên truyền sâu rộng nội dung Luật trên các phương tiện thông tin đại chúng. Sở Tư pháp đăng tải Luật trên Trang thông tin điện tử của Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; các sở, ban, ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh; UBND cấp huyện tuyên truyền, đăng tải trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Về tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và Nghị định quy định chi tiết Luật cho các đối tượng, Sở Nội vụ tập huấn cho cán bộ, công chức của các sở, ban, ngành tỉnh, cấp huyện, cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tập huấn cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc các cấp và thành viên Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn; Liên đoàn Lao động tỉnh tập huấn cho công đoàn viên, người lao động trong các tổ chức có sử dụng lao động, thành viên Ban Thanh tra nhân dân trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước. Thời gian thực hiện năm 2023 và các năm tiếp theo.

Hội đồng nhân dân các cấp ban hành nghị quyết để quyết định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh (theo Điều 85, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở); thời gian thực hiện năm 2023 và các năm tiếp theo. Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện và cơ quan, đơn vị trực thuộc theo phân cấp quản lý; UBND cấp xã; doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở; thời gian hoàn thành quý IV năm 2023.

(baodongthap.vn) 


Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất