Thứ Bảy, 25/5/2024
Triển khai thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Kế hoạch được ban hành nhằm triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đồng bộ, thống nhất, có hiệu quả Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chương trình, đề án liên quan việc phát huy dân chủ, huy động nội lực trong nhân dân để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cả hệ thống chính trị về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng và thực hiện dân chủ ở cơ sở, phát huy tốt vai trò làm chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, giám sát công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Đồng thời, thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, khơi dậy sức dân, huy động tốt nội lực trong nhân dân để xây dựng cơ sở vật chất, nhất là trong xây dựng nông thôn mới. Đưa việc thực hiện dân chủ ở cơ sở trong các loại hình đi vào thực chất hơn, hiệu quả hơn. Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải đảm bảo sự phối hợp thống nhất, chặt chẽ nhằm tạo sự đồng bộ và phối hợp hiệu quả trong công tác triển khai thực hiện và tuyên truyền, phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện triển khai thi hành Luật.

UBND tỉnh giao trong Quý III năm 2023, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật đối với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã.

Trong Quý IV năm 2023, các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành, thị và các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo phân cấp quản lý, UBND cấp xã; doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp ngoài nhà nước ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Tháng 10 năm 2023, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến thực hiện dân chủ ở cơ sở; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những quy định không còn phù hợp, hết hiệu lực thi hành hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với Luật.

Năm 2024 và các năm tiếp theo, Sở Nội vụ phối hợp với các Sở, ngành tham mưu UBND tỉnh tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật cho cán bộ, công chức, viên chức của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, cấp huyện. UBND cấp huyện tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật cho cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố.

Sau khi có văn bản hướng dẫn của Trung ương, Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy, các Sở, ngành cấp tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh xây dựng Nghị quyết của HĐND các cấp quyết định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn trình HĐND tỉnh. Sở Nội vụ tổ chức theo dõi, kiểm tra và báo cáo kết quả triển khai thực hiện Luật và chịu trách nhiệm tổng hợp, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Sở TT&TT, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An, Cổng Thông tin điện tử tỉnh tổ chức tuyên truyền Luật và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Giám đốc các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tiễn, xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khai thi hành Luật trong phạm vi quản lý của Sở, ban, ngành và địa phương mình. Hằng năm, trước ngày 01/12 báo cáo kết quả thực hiện về Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh và Sở Nội vụ để tổng hợp.

(nghean.gov.vn) 

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất