Thứ Ba, 23/7/2024
Bình Phước triển khai thi hành Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trên, nhằm nâng cao nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, các cấp, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động từ tỉnh đến cơ sở trong việc triển khai thi hành Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Qua đó, thực hiện có hiệu quả phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao nhận thức và sự hưởng ứng, đồng thuận của nhân dân về dân chủ và thực hành dân chủ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh khẩn trương ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Trong đó, cần xác định rõ nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật này; bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả. Tham mưu ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quyết định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy lãnh đạo đẩy mạnh công tác quán triệt, triển khai thi hành Luật này và các luật: Tiếp cận thông tin, Tiếp công dân, Khiếu nại, Tố cáo; Chỉ thị số 33/CTTTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới, gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về dân chủ và thực hành dân chủ, nhằm phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư.

Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện dân chủ ở cơ sở. Theo chức năng, nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch triển khai thi hành Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở đảm bảo hiệu quả./.

(binhphuoc.gov.vn) 26/05/2023 10:27

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất