Thứ Bảy, 25/5/2024
Yên Bái ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
 

Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế DCƠCS tỉnh Yên Bái triển khai nhiệm vụ năm 2023.


Kế hoạch được triển khai nhằm xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Thực hiện DCƠCS; trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố; các xã, phường, thị trấn trong việc triển khai thi hành Luật trên địa bàn toàn tỉnh. Thông qua đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, nâng cao nhận thức về Luật và trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND các cấp và các tầng lớp nhân dân trong thi hành Luật.

UBND tỉnh cũng yêu cầu việc triển khai đúng, đầy đủ các nội dung nhiệm vụ; đảm bảo Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật được triển khai kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trên phạm vi toàn tỉnh. Bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND cấp huyện và cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật.

Các nội dung công việc phải cụ thể, rõ ràng, gắn với trách nhiệm, vai trò của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan, đơn vị chủ trì cũng như cơ quan, đơn vị phối hợp trong tổ chức triển khai thi hành Luật...

(baoyenbai.com.vn) 

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất