Thứ Sáu, 7/10/2022

Kỹ năng "Dân vận khéo" - kinh nghiệm từ thực tiễn ở cơ sở

              
Nguyễn Đẹp
Thị ủy viên, Phó Trưởng Ban TT Ban Dân vận Thị ủy Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Bài cùng chuyên mục

Các bài khác

TẠP CHÍ IN