Thứ Sáu, 22/10/2021

Phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội

        
Nguyễn Phú Trọng
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

Bài cùng chuyên mục

TẠP CHÍ IN