Thứ Ba, 27/9/2022

Chính phủ mới: Khí thế mới, nỗ lực mới, quyết tâm lập thành tích mới

      
Nguyễn Phú Trọng
Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

TẠP CHÍ IN