Thứ Hai, 6/2/2023

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện và phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong giai đoạn hiện nay

        
Ngô Sách Thực
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

TẠP CHÍ IN