Thứ Năm, 6/10/2022

Cơ quan nhà nước thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

            
Nguyễn Thế Trung
Chuyên gia tư vấn Hội đồng Lý luận Trung ương, Nguyên Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương

Các bài khác

TẠP CHÍ IN