Thứ Năm, 6/10/2022

Thanh Hóa: Vận động, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào Công giáo nghèo sinh sống trên sông

               
Trương Công Tuấn
Ban Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa

TẠP CHÍ IN