Thứ Tư, 7/12/2022

Đoàn kết các tôn giáo để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới

            
Hà Thị Khiết
Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Các bài khác

TẠP CHÍ IN