Thứ Năm, 5/10/2023

Tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

         
Bùi Thị Minh Hoài
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương

Các bài khác

TẠP CHÍ IN