Thứ Năm, 5/10/2023

Kinh nghiệm "Dân vận khéo" của Mặt trận các cấp tỉnh Thanh Hóa trong công tác vận động nhân dân bảo vệ an ninh biên giới

       
Nguyễn Mạnh Quang
Phó Trưởng Ban Dân tộc, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Các bài khác

TẠP CHÍ IN