Thứ Tư, 6/12/2023

Vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ trí thức, xây dựng đội ngũ trí thức Khối các cơ quan đảng Trung ương

       
TS. Trần Văn Tĩnh, ThS. Hoàng Minh Thuyết
Phó Vụ trưởng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Các bài khác

TẠP CHÍ IN