Thứ Tư, 24/4/2024

Tăng cường công tác phát triển ngôn ngữ, chữ viết, cơ sở quan trọng bảo tồn bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số

        
Hà Thị Khiết
Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Các bài khác

TẠP CHÍ IN