Thứ Năm, 13/6/2024

Thư chúc mừng năm mới - Xuân Kỷ Hợi 2019

Nhân dịp đầu năm mới 2019 và đón xuân Kỷ Hợi, thay mặt lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, tôi xin gửi đến các đồng chí cán bộ lão thành, cán bộ hưu trí, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác trong hệ thống dân vận cả nước cùng các cộng tác viên, bạn đọc Tạp chí Dân vận và Trang tin điện tử Dân vận lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Năm 2018 - một năm đầy ắp các sự kiện đã đi qua với những thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội. Lần đầu tiên sau 10 năm, kinh tế tăng trưởng đạt trên 7%; nâng quy mô GDP lên hơn 245 tỉ USD, thu nhập bình quân đầu người đạt 2.580 USD. Các lĩnh vực văn hoá, xã hội tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Quốc phòng, an ninh, đối ngoại được củng cố, tăng cường. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều biện pháp quyết liệt, đồng bộ và đạt được những kết quả tích cực. Sự đồng thuận xã hội, niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước được củng cố, tăng cường.

Nhận thức về trách nhiệm thực hiện công tác dân vận của các tổ chức trong hệ thống chính trị có bước chuyển biến tích cực, nhất là trong các cơ quan Nhà nước. Các cấp uỷ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận; trong đó đặc biệt chú trọng công tác vận động, tuyên truyền, các biện pháp thúc đẩy phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong tiếp xúc, đối thoại giải quyết những vấn đề bất cập, nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của Nhân dân. "Năm dân vận chính quyền 2018" được chính quyền các cấp quan tâm triển khai thực hiện, đạt được kết quả đáng ghi nhận, nhất là trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, nâng cao đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Ban Dân vận Trung ương và hệ thống dân vận cả nước đã tích cực nghiên cứu, tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy đảng ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo liên quan công tác dân vận; tiến hành sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương khóa XII liên quan đến công tác dân vận, về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở...

Thay mặt lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, tôi trân trọng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp và thành tích mà đội ngũ những người làm công tác dân vận của Đảng trong cả nước đã đạt được trong năm qua.

Bước sang năm 2019, cả nước tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Trong công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ quan trọng là đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo Quy định của Đảng; triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tạo sự đồng thuận xã hội, không ngừng củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Có thể nói, đây là những mục tiêu, nhiệm vụ vô cùng quan trọng, bức thiết đặt ra cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân cũng như đối với công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới.

Xác định trách nhiệm của mình, Ban Dân vận Trung ương và hệ thống dân vận các cấp sẽ đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác dân vận, các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XII ngay từ đầu năm, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa công tác dân vận của hệ thống chính trị. Trọng tâm là tăng cường công tác tham mưu cho Đảng về công tác dân vận trong tình hình mới. Tiếp tục triển khai có hiệu quả “Năm dân vận chính quyền”, tạo sự chuyển biến sâu rộng trong các cơ quan hành chính nhà nước về tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp công tác dân vận; các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” gắn với tổ chức tốt Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo”. Nâng cao năng lực nắm bắt, dự báo tình hình trong các tầng lớp Nhân dân, kịp thời tham mưu cho cấp ủy xử lý tốt các vấn đề phát sinh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh... Những nhiệm vụ đó là hết sức nặng nề, đòi hỏi đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận của Đảng nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tư duy sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nhân dịp đầu năm mới 2019 và đón mừng xuân Kỷ Hợi, tôi xin chúc các đồng chí cán bộ lão thành, cán bộ hưu trí cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống dân vận của Đảng, các cộng tác viên, bạn đọc của Tạp chí và Trang tin điện tử Dân vận một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và tiến bộ.

Trương Thị Mai
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương

Bài cùng chuyên mục

Các bài khác

TẠP CHÍ IN